มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 23/09 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16235602001  นางสาวกุลภานัน เสือเกิด  Miss Khunpanan Suakoet  
26235602002  นางสาวเกษมณี ตุ่นไหล  Miss Ketmanee Tunlai  
36235602005  ว่าที่ร้อยตรีหญิงจุฑามาศ แจงทอง  Acting Sub Lt. Chuthamat Chaengthong  
46235602006  นางสาวเจนจิรา พิมเสน  Miss Janejira Pimsen  
56235602007  นางสาวณัชณิชา แสงวัง  Miss Nuchnicha Sangwang  
66235602008  นางสาวณัฏฐกานต์ กูดน้อย  Miss Natthakan Koodnoi  
76235602011  นางสาวนิพาพร ชิดชม  Miss Nipaporn Chitchom  
86235602012  นางสาวประภัสสร ปริมาณ  Miss Praphatsorn Parimarn  
96235602013  นางสาวปิยะนันท์ อินเมฆ  Miss Piyanan Inmek  
106235602016  นางสาววิลาสินี แวงวรรณ  Miss Wilasinee Waengwan  
116235602017  นางสาวสุดารัตน์ เย็นศิริ  Miss Sudarat Yensiri  
126235602018  นางสาวสุภัชชา แก้วนิล  Miss Supatcha Keawnil  
136235602019  นางสาวเสาวนีย์ มีจันโท  Miss Saowanee Meejunto  
146235602020  นางสาวอรทัย บางเฟื่อง  Miss Oratai Bangfeung  
156235602023  นายธนกร เลิศวิลัย  Mr. Tanakorn Lertvilai  
166235602024  นายนพดล ระย้า  Mr. Nopphadon Raya  
176235602025  นายนวพล สุขขี  Mr. Nawapon Sukkee  
186235602026  นายพิชิต สีหานารถ  Mr. Pichit Seehanat  
196235602028  นายวีระ มั่นคง  Mr. Weera Mankhong  
206235602029  นายศักดา บัวสุก  Mr. Sakda Buasuk  
216235602030  นายสุรางค์ สันป่าแก้ว  Mr. Surang Sanpakeaw  
226235602060  นายภัควัฒน์ กุนมล  Mr. Pakkawat Kunmon  
236235602061  นางสาวอารีรัตน์ รุ่งนิมิตร  Miss Arrirat Rungnimit