มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการ (Management) 23/10 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16235602031  นางฉันทนา เสวกวิหารี  Mrs. Chanthana Sawekvihary  
26235602033  นางสาวญาดารัตน์ อ้นอินทร์  Miss Yardarrat Onoin  
36235602034  นางสาวฐิติรัตน์ เสือเพ็ง  Miss Thitirat Sueapheng  
46235602035  นางสาวปริฉัตร แสงอุทัย  Miss Parichat Saengauthai  
56235602036  นางสาวปาริฉัตร ทรงแบน  Miss Parichat Songban  
66235602038  นางสาวปุญญิศา สีบุ  Miss Poonyisa Seebu  
76235602039  นางสาวเพชรลดา ศรีดงพลับ  Miss Phetlada Sridongplub  
86235602040  นางสาวมาลีฉัตร สิงห์กรณ์  Miss Maleechat Singkorn  
96235602041  นางสาวยุพา คำสุข  Miss Yupha Khamsuk  
106235602044  นางสาวศิริลักษณ์ ตันหิง  Miss Siriluk Tunhing  
116235602045  นางสาวศุภตรา เยี่ยงจันทึก  Miss Suphatra Yiangchantuk  
126235602046  นางสาวสุกัญญา ไฝสัมฤทธิ์  Miss Sukanya Faisumrit  
136235602048  นางสาวสุพัฒธา บุญกลั่นสอน  Miss Supattha Boonklanson  
146235602050  นางสาวอัญชลี เมืองแก้ว  Miss Anchalee Mueangkaew  
156235602051  นายชนบดี มีสุข  Mr. Chonbodee Meesuk  
166235602052  นายณัฐพนธ์ ทองคุ้มญาติ  Mr. Nattapon Thongkumyat  
176235602054  นายนพพนธ์ ศิลา  Mr. Noppon Sila  
186235602055  นายวรพล คุณชื่น  Mr. Worapol Kooncheun  
196235602056  ร้อยโทวันชนะ วังคำ  Lt. Wanchana Wangkam  
206235602057  นายอุกฤษฏ์ บุญยะรัตน์  Mr. Ukrit Boonyarat  
216235602062  นางสาวเกศรินทร์ อินเขียว  Miss Ketsarin Inkhiao