มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (Information Technology Management for Business) 23/08 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจบัณฑิต (Bachelor of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16235622001  นางสาวกนกพร จริยสิทธิ์  Miss Kanokporn Jariyasit  
26235622002  นางสาวกนกลักษณ์ มากอิ่ม  Miss Kanoklak Magim  
36235622003  นางสาวกนกวรรณ จันทร์เดช  Miss Kanokwan Jandet  
46235622004  นางสาวกัญญาณัฐ ทิมจ้อย  Miss Kanyanat Timjoy  
56235622005  นางสาวกาญจนา เลื่อนลอย  Miss Kanjana Lounloy  
66235622006  นางสาวกุลรัตน์ ต่ายคง  Miss Kunrat Taykong  
76235622008  นางสาวจิราวรรณ คำบุญ  Miss Jirawan Kambun  
86235622009  นางสาวชลิฎา ประนามะโก  Miss Chalida Pranamako  
96235622010  นางสาวณัฐริตา เสถียรวงศ์นุษา  Miss Nattarita Satianwongnusa  
106235622011  นางสาวโทโมโย่ มาอยู่  Miss Tomoyo Mayoo  
116235622012  นางสาวธัญญารัตน์ ฟักทอง  Miss Thanyarat Fakthong  
126235622013  นางสาวธิดาภรณ์ ผาเจริญ  Miss Thidaporn Phacharoen  
136235622015  นางสาวปานรวี กุหลาบ  Miss Panrawee Kulap  
146235622016  นางสาวปาริชาต เรืองชาวนา  Miss Parichat Rueangchaona  
156235622017  นางสาวพัชราภรณ์ หอยสังข์  Miss Patcharaporn Hoisang  
166235622018  นางศิราณี ภูมิชาติ  Mrs. Siranee Pomchat  
176235622019  นางสาวสาวิตรี บุญโพธิ์  Miss Sawitree Boonpho  
186235622020  นางสาวสุวิมล หมีนาค  Miss Suwimon Hmeenak  
196235622021  นางอรวรรณ อุดทาคำ  Mrs. Orawarn Uttakham  
206235622022  นางสาวอ้อยทิพย์ ฟั้นคุ้ม  Miss Aoythip Fankum  
216235622023  นายประทีป เมี้ยนเทศ  Mr. Prathip Mianthet  
226235622026  นายอนุชิต ชูวงค์  Mr. Anuchit Chuwong  
236235622027  นายอภิวัฒน์ เทียนธนกูล  Mr. Apiwat Thianthanakul  
246235622028  นางสาววริศรา จันทะคีรี  Miss Waritsara Chanthakhiri  
256235622030  นายปฐมพร เงินจันทร์  Mr. Pathomphon Ngoenchan