มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 23/11 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16235615001  นางสาวกนกวรรณ คำวิระ  Miss Kanokwan Khamwira  
26235615004  นางสาวกฤษณา บำรุงเอี่ยมปัญญา  Miss Kitsana Bumruengeiampanya  
36235615005  นางสาวจตุพร รอบุญ  Miss Jatuporn Rawboon  
46235615006  นางสาวจริยา เสาพรม  Miss Jariya Saophrom  
56235615007  นางสาวจันทร์สุดา จังโกฏิ  Miss Jansuda Jangkot  
66235615008  นางสาวฐิตินันท์ อ่ำเมือง  Miss Thitinan Ammuang  
76235615011  นางสาวณัฐชานันท์ รื่นเริง  Miss Nutchanan Reunrerng  
86235615012  นางสาวน้ำฝน ฝ่ายกลาง  Miss Namfon Faiklang  
96235615016  นางสาวพิมพา ปานยิ้ม  Miss Pimpa Panyim  
106235615017  นางสาวฟาติมา ศรีฉ่ำ  Miss Fatima Sricham  
116235615020  นางสาวยุพาวรรณ แก้วสว่าง  Miss Yupawan Kaewsawang  
126235615022  นางสาวฤดีสรวง ถิ่นโคกสูง  Miss Luedeesuang Thinkhoksung  
136235615023  นางสาววันนิสา บุญนิม  Miss Wannisa Boonnim  
146235615024  นางสาววันวิสา ชาติยิ้ม  Miss Wanwisa Chatyim  
156235615025  นางสาววิไลวรรณ ธงชัย  Miss Wilaiwan Thongchai  
166235615026  นางสาวสุดาทิพย์ ขำประสิทธิ์  Miss Sudatip Khumprasit  
176235615027  นางสาวสุนิสา ทับทิมทอง  Miss Sunisa Tabtemtong  
186235615028  นางสาวสุพัตรา เคียงข้าง  Miss Supattra Kiangkang  
196235615029  นางสาวสุมนวดี ชาญช่างทหาร  Miss Sumonwadee Chanchangthahan  
206235615030  นางสาวอิสรา ภูมิประเทศ  Miss Isara Pumeepated  
216235615031  นางสาวธวรรณกร จันทร์ศรี  Miss Thawankorn Junsri  
226235615035  นางสาวกมลวรรณ รุ่งเรือง  Miss Kamonwan Rungruang  
236235615046  นางสาวทัศนีย์ยา เจิมจวง  Miss Thatsaneeya Choemchuang  
246235615048  นางสาวนำพร บุญผล  Miss Namphon Bunphon  
256235615059  นางสาวสุพรรษา เพชรทอง  Miss Supansa Pesttong  
266235615064  นางสาวอุมาพร ทับบุญมี  Miss Umaporn Tabbunmee  
276235615067  นางสาวเจนจิรา สองศร  Miss Janejira Songson  
286235615068  นางสาวชนนิภา แซเม้า  Miss Chonnipa Samao  
296235615103  นางสาววรรณนิกา น้อยแก้ว  Miss Wannika Noikaew  
306235615104  นางสาวกนิษฐิกา ผลสอน  Miss Kanittika Ponsorn