มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 23/12 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16235615015  นางสาวพรรษชล จันทร์แจ้ง  Miss Pansachon Junjang  
26235615036  นางสาวกาญจนา ไชยูปถัมภ์  Miss Kanchana Chaiyupatham  
36235615037  นางสาวกิติวรรณ ใจกุศล  Miss Kitiwan Jaikuson  
46235615039  นางสาวจิราพัชร พรมปาน  Miss Jiraphat Prompan  
56235615041  นางสาวณัฏฐนันท์ เรืองฤทธิ์  Miss Nutthanun Rueangrit  
66235615042  นางสาวณัฐกานต์ ขำมัด  Miss Natthakan Khammat  
76235615043  นางสาวณัฐชยา ปุทุชน  Miss Natchaya Puthuchon  
86235615045  นางสาวณิชมน วัฒนกุลชัย  Miss Nichamon Wattanagulchai  
96235615047  นางสาวธัญวรัตน์ ศรีสุข  Miss Thanwarat Seesuk  
106235615049  นางสาวบุญญารัตน์ ดวงคำมุง  Miss Bunyarat Duangkammung  
116235615051  นางสาวปวันรัตน์ บัวศักดิ์  Miss Pawanrat Buasak  
126235615052  นางสาวพฤกษา ภักดี  Miss Phuksa Phakdee  
136235615053  นางสาวภาวินี สายจิตร  Miss Pawinee Saijid  
146235615054  นางสาวรัตติยากร ชอบธรรม  Miss Rattiyakorn Choptham  
156235615056  นางสาววิภาพร เยาวลักษณ์  Miss Wipaporn Yaowalak  
166235615058  นางสาวสุกัญญา ศิริ  Miss Sukanya Siri  
176235615060  นางสาวสุพิชชา โกมลสวรรค์  Miss Supitcha Komonsawan  
186235615061  นางสาวสุภัทรา เนียมหอม  Miss Suphattha Niamhom  
196235615062  นางสาวอรนันท์ ประคำทอง  Miss Oranan Prakumtong  
206235615063  นางสาวอัจฉรา ไชยสัจ  Miss Atchara Chaiyasat  
216235615065  นางสาวกฤติยาภรณ์ กลิ่นทวี  Miss Kittiyaporn Klintawee  
226235615069  นางสาวชลธิชา ไชยสลี  Miss Cholthicha Chaisalee  
236235615072  นางสาวทวีวรรณ วรรณดี  Miss Taweewan Wandee  
246235615076  นางสาวนัฐริณีย์ พลขันธ์  Miss Nuttarinee Ponkhun  
256235615088  นางสาววรรณพร เขียวบ้านยาง  Miss Wannaporn Kheawbanyang  
266235615091  นางสาวสุพรรษา แก่นจรรยา  Miss Supansa Kaenjanya  
276235615096  นางสาวเกวลิน จันทร์โท  Miss Kewalin Chantho  
286235615097  นางสาวนฤมล ทิมจีน  Miss Naruemom Thimjeen  
296235615098  นางสาวณัฐวีณ์ มีเครือรอด  Miss Nattawee Meekeaurod  
306235615099  นางสาววรารัตน์ จันคีรี  Miss Wararat Jankeeree