มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 23/13 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16235615009  นางสาวณรินทร จันทร์สีดา  Miss Narintorn Chanseeda  
26235615013  นางสาวพรนภา ปิ่นทอง  Miss Pornnapa Pinthong  
36235615014  นางสาวพรรณภัค สารส  Miss Phannaphak Sarot  
46235615019  นางสาวมธุรส วงษ์ษานิล  Miss Mathurot Wongsanil  
56235615032  นายพงศภัค นัดดา  Mr. Phongsapak Natda  
66235615033  นายภาณุ ลองสำลี  Mr. Panu Longsumlee  
76235615038  นางสาวจิตรานุช มีแพ  Miss Jitranuch Meephae  
86235615040  นางสาวเฉลิมศรี อินโส  Miss Chalmasri Inso  
96235615050  นางสาวปภัสรา ปารักษา  Miss Papassara Paraksa  
106235615057  นางสาวสมิตา โคตรชมภู  Miss Samita Kotchompoo  
116235615066  นางสาวกวิสรา มีศรีเรือง  Miss Kawisara Meesrirueng  
126235615070  นางสาวชุติกาญจน์ ไพบูลย์  Miss Chutikan Phaiboon  
136235615071  นางสาวณัชชา สุขแพทย์  Miss Natcha Sukphat  
146235615073  นางสาวธิชา มาชาวสวน  Miss Ticha Machaosuan  
156235615074  นางสาวนภัสสร มีกมล  Miss Naphatsorn Meekamon  
166235615075  นางสาวนัฐภรณ์ อยู่เบิก  Miss Nutthaporn Yooboek  
176235615077  นางสาวนุชนาฏ วงษ์พระราม  Miss Nutchanat Wongpharam  
186235615078  นางสาวนุชรีย์ ยอดนิโรด  Miss Nutcharee Yodnirod  
196235615079  นางสาวเบญจมาศ แจ่มน้อย  Miss Benjamas Jamnoy  
206235615080  นางสาวเบญจรารัตน์ ทองเถาะ  Miss Benjararat Thongtho  
216235615081  นางสาวปัทมา จันทร์ย้อย  Miss Patthama Chanyoi  
226235615082  นางสาวฟาชิญา เทียนสันจร  Miss Fachiya Teansanjorn  
236235615083  นางสาวมลฤดี จี่มุก  Miss Monruedee Jeemuk  
246235615084  นางสาวมาราตา แลรุณ  Miss Marata Larun  
256235615085  นางสาวมาริสา ฉ่ำชื่น  Miss Marisa Chamchuen  
266235615086  นางสาวรัตติกาล สีลา  Miss Ruttikan Seela  
276235615087  นางสาวรัศมี จันตระ  Miss Radsamee Chantra  
286235615089  นางสาวศุภลักษณ์ คชพงษ์  Miss Suphalak Chodchaphong  
296235615090  นางสาวสุกัญญ์ณณัฎฐ์ วงค์จักร์  Miss Sukannanat Wongchak  
306235615092  นางสุภัสรณ์ อ่องแดง  Mrs. Suphatsorn Ongdaeng  
316235615093  นางสาวอรวรรณ สุขเจริญ  Miss Orawan Sukchareon  
326235615094  นางสาวอินทิรา สะพานหล้า  Miss Intira Sapanla  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบัญชีบัณฑิต (Accountancy) 23/13 กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) บัญชีบัณฑิต (Bachelor of Accountancy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336235615100  นางสาววรางคณา รอดทัพ  Miss Warangkana Rodthap  
346235615101  นายภาณุวัฒน์ ชัยวงศ์  Mr. Panuwat Chaiwong  
356235615102  นายนพดล บัวตองชูช่อ  Mr. Noppadon Boutongchoochor