มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิศวกรรมโลจิสติกส์ 23/03 กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Engineering) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16235239001  นางสาวคุณัญญา ไพจิตร  Miss Kununya Paijit  
26235239002  นางสาวพรทิพย์ เชื้อทอง  Miss Phonthip Chueathong  
36235239003  นางสาวพิมลรัตน์ คชพงษ์  Miss Pimolrat Chodchaphong  
46235239004  นางสาวมณีรัตน์ ชอนหนองบอน  Miss Manirat Chonnongbon  
56235239005  นายจำรัส แหลมทองหลาง  Mr. Jamrus Laemthonglang  
66235239006  นายณรรษธจักษ์ น้อยกอ  Mr. Natthachak Noikor  
76235239007  นายทิพย์มณีกร แก้ววิไล  Mr. Thipmaneekorn Kaeowilai  
86235239008  นายธนกฤต กอชัยศิริกุล  Mr. Thanakrit Kolchaisirikul  
96235239010  นายรังสรรค์ เนินทรา  Mr. Rangsan Noentha  
106235239011  นายวิลาศ มากเมือง  Mr. Vilas Makmung  
116235239012  นายศักรินทร์ กุศลวงษ์  Mr. Sakkarin Kusonwong  
126235239014  สิบโทสุรเดช เมืองจันทร์  Cpl. Suradet Muangjan  
136235239015  นางสาววรัญญา อิ่มม่วง  Miss Waranya Aimmoung  
146235239016  นายธนดล ศศิวิมลกาล  Mr. Thanadon Sasiwimonkan  
156235239017  นายธีรเดช หยวนแหยม  Mr. Teeradet Yuanyam  
166235239018  นายจุลพัฒน์ ปานแดง  Mr. Chulapat Pandaeng