มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) 23/05 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Health) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16235242001  นางสาวขนิษฐา ภู่ชัย  Miss Khanidtha Puchai  
26235242002  นางสาวณัฐสุดา มั่นเขตกิจ  Miss Natsuda Mankhetkit  
36235242003  นางสาวธนัญญา ไชยชะนะ  Miss Thanunya Chaichana  
46235242004  นางสาวนวภัทร์ ธูปกลาง  Miss Nawaphat Thupklang  
56235242005  นางสาวนัฏฐาภรณ์ ศรีมาลัย  Miss Nattaporn Srimalai  
66235242006  นางสาวนิติยพร แสงดี  Miss Nitiyaphorn Sangdee  
76235242007  นางสาวปรียาพร สร้อยเพ็ช  Miss Preyaporn Soipech  
86235242008  นางสาวมนธิศา เมืองเขียว  Miss Montisa Muangkeaw  
96235242009  นางสาวศรัญญา แสงสาย  Miss Saranya Sangsay  
106235242010  นางสาวศิริภรณ์ ขันคำนันต๊ะ  Miss Siriporn Khankamnunta  
116235242011  นางสาวสกุลรัตน์ ดาวเรือง  Miss Sakoonrat Daorueng  
126235242012  นางสาวสุทธิดา ศรศักดิ์  Miss Suttida Sornsak  
136235242013  นายปภิณวิทย์ อิ่มขำ  Mr. Papinnawit Imkhum  
146235242014  นายพิษนุ อภิสมาจารโยธิน  Mr. Phitsanu Aphisamacharayothin  
156235242015  นายเพชรธงชัย ประภา  Mr. Pedtongchai Parpa  
166235242016  นายวรุตม์ อาณัติ  Mr. Warut Arnut  
176235242017  นายวีรพงศ์ เพชรพ่วง  Mr. Werapong Petpuang  
186235242018  นายสิทธิศักดิ์ คุ้ยทอง  Mr. Sittisak Kuitong  
196235242019  นางสาวศิริพร ไพรอุดม  Miss Siriphorn Paiudom  
206235242020  นายวิรุต มีทรัพย์  Mr. Wiroot Meesup