มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง 23/02 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16235250001  นายกฤษฎา มีเนียม  Mr. Kritsada Meeniam  
26235250002  นายกุลบุรุษ สวนเศรษฐ  Mr. Kunburus Sounses  
36235250003  จ่าโทณัฐพงศ์ เกี่ยวพันธุ์  PO2 Natthaphong Kiaophan  
46235250005  นายธนพนธ์ ปัญญะ  Mr. Thanaphone Panya  
56235250006  จ่าอากาศตรีธีรภัทร ขานชัยภูมิ  LAC Thiraphat Khanchaipoom  
66235250007  นายธีระพล ปานโพธิ์  Mr. Teerapon Panpho  
76235250008  จ่าอากาศเอกนภพล สราญรมย์  Sgt. Napapon Saranrom  
86235250009  สิบโทพงษ์พัฒน์ บัวเกตุ  Cpl. Phongphat Buaket  
96235250010  นายภควัต ทองดี  Mr. Phakkhawat Thongdee  
106235250011  นายฤทธิพร เทพบุตร  Mr. Rittiporn Teppabut  
116235250012  สิบโทศศธร คงธรรมชาติ  Cpl. Sasathon Khongthammachat  
126235250013  จ่าอากาศโทษมากร กองนิล  Cpl. Samakorn Kongnin  
136235250014  นายสมชาย กลิ่นขำ  Mr. Somchai Klinkum  
146235250015  จ่าอากาศตรีอภิรักษ์ พิงตะคุ  LAC Apirak Pingtaku  
156235250016  นายอลงกรณ์ อิฐสุวรรณากุล  Mr. Alongkron Itsuwannakun  
166235250017  นายเสฎฐวุฒิ เข่งตุ่น  Mr. Settawut Khengtoon  
176235250018  สิบเอกพงษ์ศักดิ์ สายแก้ว  Sgt. Pongsak Saikaew  
186235250019  นายพุฒิพงศ์ โทนแจ้ง  Mr. Phuttpong Thonchaeng