มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีวิศวกรรมโยธา 23/01 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Industrial Technology) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16235252001  นางสาวเพ็ญนภา ประเสริฐสุข  Miss Phennapa Prasertsuk  
26235252002  นางสาวศศิวิมล เจิมจุ้ย  Miss Sasiwimon Choemchui  
36235252004  นางสาวสุพัตรา สายดำ  Miss Suphatta Saidam  
46235252005  นางสาวสุภาพรรณ สุขขี  Miss Suphaphan Sukkee  
56235252006  นายกฤษณะ มีแพ  Mr. Kitsana Meepae  
66235252007  นายกฤษณะ สร้อยนาค  Mr. Kitsana Soynak  
76235252008  นายกิติพงษ์ เสนาะจิตร  Mr. Kitiphong Sanochit  
86235252009  นายคงศักดิ์ ไกรสีกาจ  Mr. Kongsak Kraiseekat  
96235252010  นายชยางกูร เกิดสรรค์  Mr. Chayangkool Kerdsan  
106235252011  นายณรานนท์ แสงทวี  Mr. Naranon Saengthawee  
116235252012  นายณัฐภัทร แผ่นผา  Mr. Nattapat Panpa  
126235252013  นายธนกร ประดุงรุก  Mr. Thanakorn Pradungruk  
136235252014  นายพิชาภพ หุนกระโทก  Mr. Phichaphop Hunkratoke  
146235252015  นายวิชัย พิพวนสุข  Mr. Wichai Phiphuansuk  
156235252016  ว่าที่ร้อยตรีศิริพงศ์ ประดุงรุก  Acting Sub Lt. Siriphong Pradungruk  
166235252017  นายสิทธาชัย เปี่ยมชาวนา  Mr. Sitthachai Piamchaona  
176235252018  นายสุทธินันท์ ทรัพย์เมือง  Mr. Sutthinan Sabmuang  
186235252019  นายธีรทัศน์ บุญแก้ว  Mr. Teerathat Boonkaew  
196235252020  นายสิทธิพล ทิน้อย  Mr. Sitthipon Thinoi  
206235252021  นายณัชพล ประทุมวงศ์  Mr. Natchapol Prathumwong  
216235252022  นายกฤษฎา พุทธชาติ  Mr. Kritsada Phutthachat  
226235252023  นางสาววรารัตน์ สวนเศรษฐ  Miss Wararat Suanset  
236235252025  นายธีรยุทธ์ ศรีวนามีลาภ  Mr. Teerayoot Sriwanameelap