มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) 23/61 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16235405001  นางสาวขนิษฐา ตั้งใจ  Miss Khanittha Tungjai  
26235405002  นางสาวจุฑามาศ อัสถิ  Miss Jutamas Asathi  
36235405004  นางสาวพชรมน นิ่มนวล  Miss Phacharamon Nimnaul  
46235405005  นางสาวพัชรา สอนมงคล  Miss Phatchara Liammongkhon  
56235405006  นางสาววัฒจิรา ศรีเดช  Miss Vatjira Sridech  
66235405007  นางสาวศิริวรรณ นันทะสาร  Miss Siriwan Nanthasan  
76235405008  นางสาวโศภิษฐ์ชา เนียมเฟือง  Miss Sopitcha Neamfuang  
86235405009  นางสาวอภิญญา เอมโคกสลุด  Miss Apinya Aemkhokslut  
96235405010  นายกฤษณะ นุชบ้านป่า  Mr. Kitsana Nuchbanpa  
106235405011  นายจีรวัฒน์ อัสถิ  Mr. Jeerawat Asathi  
116235405012  นายชัยณรงค์ คงเมือง  Mr.Chainarong Kongmuang  
126235405013  จ่าสิบเอกฐิติพงศ์ เย็นฉ่ำ  SM1 Thitiphong Yencham  
136235405014  นายบรรจบ สุวรรณรัตน์  Mr. Banjob Suwannarat  
146235405015  นายมงคล ทองคงอ่วม  Mr. Mongkhon Thongkhongouam  
156235405016  นายวินัย ม่วงมงคล  Mr. Winai Moungmongkol  
166235405017  นายสุทธินันท์ โพธิ์พุก  Mr. Suttinan Phopook  
176235405018  นายสุเทพ ถนัดทำ  Mr. Suthep Tanadthum  
186235405019  นายสุวรรณ์ ลาภะ  Mr. Suwan Lapha  
196235405020  นายอติกันต์ ดำสะดี  Mr. Atikan Damsadee  
206235405022  นางชรัตน์ดา ทองเนื้ออ่อน  Mrs. Chaiaratda Thongneaon  
216235405023  นายศิริชัย ทองเนื้ออ่อน  Mr. Sirichai Tongnueaoon