มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น (Local Government) 23/61 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16235405002  นางสาวจุฑามาศ อัสถิ  Miss Jutamas Asathi  
26235405007  นางสาวศิริวรรณ นันทะสาร  Miss Siriwan Nanthasan  
36235405008  นางสาวโศภิษฐ์ชา เนียมเฟือง  Miss Sopitcha Neamfuang  
46235405009  นางสาวอภิญญา เอมโคกสลุด  Miss Apinya Aemkhokslut  
56235405010  นายกฤษณะ นุชบ้านป่า  Mr. Kitsana Nuchbanpa  
66235405011  นายจีรวัฒน์ อัสถิ  Mr. Jeerawat Asathi  
76235405023  นายศิริชัย ทองเนื้ออ่อน  Mr. Sirichai Tongnueaoon