มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16267101001  นางสาวชาลิดา วงศ์ใหญ่  Miss Chalida Wongyai  
26267101002  นางสาวธัญทรัตน์ บัวแย้ม  Miss Tantarad Buayam  
36267101003  นางพรรณทิพภา จำเนียรพรม  Mrs. Phanthippha Chamneanprom  
46267101004  นางสาวรัชนัญ เพชรมี  Miss Ratchanan Phetmee  
56267101005  นางสาวรุ่งเรือง มั่นคำ  Miss Rungruang Mankham  
66267101006  นางสาวสิริรัตน์ พรหมปั้น  Miss Sirirut Phompan  
76267101007  นางสาวสุกัญญา เกิดอินทร์  Miss Sukanya Kerd-Int  
86267101008  นางสาวสุรัสวดี คุ้มสุพรรณ  Miss Suratsavadee Khomsupan  
96267101009  นางสาวสุรีรัตน์ ยอดบุรี  Miss Sureerat Yotburee  
106267101010  นางสาวอังสนา อินทิม  Miss Angsana Intim  
116267101012  นายณัฐวุฒิ อินทมาตย์  Mr. Nutthawoot Inthamart  
126267101013  นายนนทภัทร แก้วก้อน  Mr. Nantapat Kaewkon  
136267101014  นายมานพ ยอดเกตุ  Mr. Manop Yodkate  
146267101015  นายวัชรพุทธิ์ เกตุเทศ  Mr. Watcharaput Ketthet  
156267101016  นายสันติภาพ ปรากฎวงศ์  Mr. Suntipab Prakodwong