มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การบริหารการศึกษา (Educational Administration) แผน ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16267101011  นายชนะชัย คงมั่น  Mr. Chanachai Kongman  
26267101017  นางสาวขวัญหญิง ศรีบ้านคลอง  Miss Khwanying Sribanklong  
36267101018  นางสาวชญานิศ ปวงกาวี  Miss Chayanit Puangkawee  
46267101019  นางชนัญชิดา อินทร์สุ่ม  Mrs. Chanunchida Insum  
56267101020  นางณัฐปภัสร์ มาเวหา  Mrs Natpaphat Maweha  
66267101021  นางสาวธัญนันท์ ชาวส้าน  Miss Thanyanun Chaosan  
76267101022  นางสาวธัญลักษณ์ ลือยศ  Miss Tanyalak Lueyot  
86267101023  นางสาวพรวิภา สวนมะลิ  Miss Pornwipa Suanmali  
96267101024  นางสาวพิริยา บุญเย็น  Miss Piriya Boonyen  
106267101025  นางสาวลักษณาภรณ์ ทองสุข  Miss Laksanaphon Thongsuk  
116267101026  นางสาวสุวนี เมฆพัฒน์  Miss Suwanee Mekphat  
126267101027  นายธีรวัต เอี่ยมมา  Mr. Thirawat Iamma  
136267101028  นายภูมิศักดิ์ วรไตรจริยา  Mr. Phumsak Woratraijariya  
146267101029  นายร่มไทร ไมตระรัตน์  Mr. Romsai Maitrarat  
156267101030  นายวิษณุ หนูแย้ม  Mr. Witsanu Nooyam