มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาพิเศษ (Special Education) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16267105001  นางสาวกันต์กนิษฐ์ วงศ์ครุฑ  Miss Kankanit Vongkrot  
26267105002  นางสาวธนัชพร แพงไตร  Miss Thanatchaporn Pangtrai  
36267105003  นายเด่นนที กองพล  Mr. Dennatee Kongpol