มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) หลักสูตรและการสอน (Curriculum and Instruction) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16267121001  นางสาวรักษ์สุดา คำสุทธิ  Miss Ruksuda Kamsutthi  
26267121003  นางสาวขรินทร์ทิพย์ รุจิชีพ  Miss Karintip Rujicheep  
36267121005  นางสาวพัชรา ตลับทอง  Miss Phatchara Talabthong  
46267121006  นางสาวไอลดา แปงแก้ว  Miss Ilada Paengkaew  
56267121007  นายณัฐพล สีฟอง  Mr. Nattaphon Seefong  
66267121008  นายธนวัฒน์ มาเพ็ชร  Mr. Thanawat Maphet