มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (Educational Research and Evaluation) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16267124001  นางสาวณธีร์รัตน์ เมฆสิงห์  Miss Nateerat Makesing  
26267124002  นางสาววนัสนันท์ เกษประสิทธิ์  Miss Wanasanan Kedprasit  
36267124003  นายณัฐพล ปะละใจ  Mr. Nattapon Palajai  
46267124004  นายนิวัฒ บัวติ๊บ  Mr. Niwat Buatib