มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) เทคโนโลยีและคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16267123001  นางสาวอัญชลี อินสาย  Miss Anchalee Insai  
26267123002  นายสุนภนต์ นิณรัตน์  Mr. Sunaphon Ninnarat  
36267123003  นายศุภณัฐ สุขสมบัติ  Mr. Supanat Suksombut