มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร (Food Science and Technology) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Science) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16267234001  นางสาวขวัญจิรา ศรีจริยา  Miss Khwanchira Srijariya  
26267234002  นายพงศกร แสงหงษ์  Mr. Phongsakorn Saenghong  
36267234003  นายรัฐพล ท่อนแก้ว  Mr. Rattapon Thonkaew