มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Arts) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16267208001  นางวันทนา แดงเรือง  Mrs. Wantana Daengrueang  
26267208002  นางสาวศรีไพร พรมชาติ  Miss Sriprai Promchat  
36267208003  ว่าที่ร้อยตรีฉัตรชัย สีบัวแดง  Acting Sub Lt. Chatchai Seeboudeng  
46267208004  นายชรินทร์ทิพย์ ศรีเตว็ด  Mr. Charinthip Sritawet  
56267208005  นายศราวุฒิ โค้วสกุล  Mr. Sarawut Khosakun  
66267208006  นายศักดิ์สิทธิ์ บำรุง  Mr. Saksit Bamrung  
76267208007  นายสิปปวิชญ์ บางนาค  Mr. Sippawit Bangnak