มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการประยุกต์ (Applied Management) แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16267605001  นางสาวรักษิตา ดีอ่ำ  Miss Ragsita Deeam  
26267605004  นางสาวเกตน์สิรี ศรีภูธร  Miss Khatesiree Sripoothorn  
36267605005  นางสาวนิภาวรรณ ดิษฐจันทร์  Miss Nipawan Ditajan  
46267605006  นางสาวพรกนก เพลินสุข  Miss Pornkanok Poensuk  
56267605007  นางสาวพิชญา วัฒนกสิวิชช์  Miss Pitchaya Wattanakasiwich  
66267605008  นางสาวศศิวิมล ขำโอด  Miss Sasiwimon Khamoad  
76267605009  นางสาวพณณกร กระบวนศรี  Miss Phannakorn Krabuansri  
86267605010  นางสาววรวลัญช์ กรองทอง  Miss Worawarun Krongtong  
96267605011  นายคัมภีวัฒน์ คำถาเครือ  Mr. Kampeewat Kamtakrue  
106267605012  นายณฐพัฒน์ มั่งชม  Mr. Nathapat Mungchom  
116267605014  นายอดุลย์ ชาญศึก  Mr. Adool Chansuak