มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ แผน ก2 กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16267422001  นางสาวจีรนันท์ ยายะวงษ์  Miss Jeeranan Yayawong  
26267422003  นางสาวณิชนันทน์ ศิริไสยาสน์  Miss Nidchanun Sirisaiyas  
36267422004  นางสาวรัตน์ติกานต์ อินทร์สุข  Miss Rattikarn Insuk  
46267422005  นางสาววัชรา จินตา  Miss Watchara Jinda  
56267422007  นางสาวสุภารัตน์ ทองปลิว  Miss Supharat Thongpliw  
66267422009  นายบุญโชค บุญมี  Mr. Boonchok Bunmee  
76267422011  นายศรายุทธ คชพงศ์  Mr. Sarayut Kotchapong  
86267422012  นายอรรถนันท์ คำยิ่ง  Mr. Attanan Kumying  
96267422025  นายกริช เกียรติญาณ  Mr. Klit Kiattiyan  
106267422032  นางสาวมาริษา อนันทราวัน  Miss Marisa Anantrawan  
116267422033  นางสาวสุภาวิณี กองแก้ว  Miss Suphawinee Kongkaew  
126267422035  นางสาวชญานิศก์ เปลี่ยนดี  Miss Chayanit Pliandee  
136267422036  นางสาวธิชาภรณ์ กำนันตน  Miss Tichaporn Komnanton  
146267422043  นายธราธิป พูนธราสิน  Mr. Tarathip Poontarasin