มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) รัฐประศาสนศาสตร์ แผน ข. กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (Master of Public Administration) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16267422002  นางสาวณัฐวิภา ทองรุ่ง  Miss Natthawipa Thongrung  
26267422010  นายพิษณุ บุญสอน  Mr. Pitsanu Boonsorn  
36267422013  นางสาวจีรภา มิ่งเชื้อ  Miss Jeerapa Mingchua  
46267422014  นางสาวชนัญฑิดา มูลชีพ  Miss Chananthida Mooncheep  
56267422015  นางสาวทาริตา แตงเส็ง  Miss Tarita Tangseng  
66267422016  นางสาวหนึ่งฤทัย สร้อยยอดทอง  Miss Nuengruethai Soiyodthong  
76267422017  นางสาวภัชญาภา คงขน  Miss Patchayapha Kongkon  
86267422018  นางสาวเมธินี อินทร์บัว  Miss Metinee Inbua  
96267422019  นางสาวยุวดี เคน้ำอ่าง  Miss Yuwadee Kenam-Ang  
106267422020  นางสาววันวิสา แช่มช้อย  Miss Wanwisa Chamchoy  
116267422021  นางสาววิจิตรา ยาวิเลิง  Miss Wichitar Yawiloeng  
126267422022  นางสาววิชุดา สร้อยสุด  Miss Vichuda Soisud  
136267422023  นางสาววิภาวดี สีตนไชย  Miss Wipawadee Seetonchai  
146267422024  นางอัจฉรา ฉัตรแก้ว  Mrs Atchara Chatkaew  
156267422026  สิบโทกฤษณ์วริศ ชะนิดไทย  Cpl. Kritwarit Chanidthai  
166267422027  นายกุลชาติ บุญกลั่นสอน  Mr. Kullachart Bunklanson  
176267422028  นายธวัช วราสุนันท์  Mr. Tawat Varasunant  
186267422029  นายนนทชัย เพ็งจันทร์  Mr. Nontachai Pengjan  
196267422030  ว่าที่ร้อยตรีรังสรรค์ สุขเกษม  Acting Sub Lt. Rangson Sukkasem  
206267422031  นายฤทธิชัย ขุนโยธา  Mr. Ritthichai Khunyotha  
216267422034  นางสาวจิราภรณ์ สีไพร  Miss Jiraporn Seepai  
226267422037  ร้อยโทจักรินทร์ ภูเขียว  Lt. Jakkarin Phookiaw  
236267422039  นายดนัย ผ่องแผ้ว  Mr. Danai Pongpaeo  
246267422041  นายชัยเดชปกรณ์ รองมี  Mr. Chaidetpakorn Rongmi  
256267422042  นายพงพิทักษ์ กล้าวาจา  Mr. Pongpitak Glawacha