มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การจัดการสารสนเทศ (Information Management) แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16269270001  นางสาวภาวินี อินทร์ทอง  Miss Pavinee Inthong  
26269270002  นายธนพงศ์ นิตยะประภา  Mr. Thanapong Nitayapapar  
36269270003  นายพงษ์พิชญ์ เลิศเจริญวุฒา  Mr. Phongphit Loescharoenwutha  
46269270004  นายภวัต ฉิมเล็ก  Mr. Pawat Chimlek