มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาพิเศษ (Special Education) แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16269105001  นางสาวกาญจนา สุขพิทักษ์  Miss Kanjana Sukpitag  
26269105002  นางสาวจินตนา ประดุจพงษ์เพ็ชร์  Miss Jintana Pradujphongpetch  
36269105003  นายจิรุตถ์ ภู่เจริญ  Mr. Jiroot Phucharoen  
46269105004  นายพนัส นาคบุญ  Mr. Phanat Nakboon  
56269105005  นายสมบัติ ลำคำ  Mr. Sombut Lumkum  
66269105006  นายชูศักดิ์ ศิริเชียงพิณ  Mr. Chusak Siriceangpin