มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คหกรรมศาสตร์ แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16269208001  นางกีรติญา สอนเนย  Mrs. Keeratiya Sornnoey  
26269208002  นางสาวกุลชญา สิ่วหงวน  Miss Kunchaya Siwnguan  
36269208003  นางจิราภา สุขประเสริฐ  Mrs. Jirapha Sukprasert  
46269208005  นางสาววิรัชยา อินทะกันฑ์  Miss Wirachya Intakan  
56269208006  นางสาวไอรดา สุดสังข์  Miss Irada Soodsung