มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การวิจัยและประเมินทางการศึกษา (Educational Research and Evaluation) แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16269124001  นางสาวกุสิมา เกล็บจุ  Miss Kusima Klbju  
26269124002  นายจตุพร เสือมี  Mr. Chatuphorn Suami  
36269124003  นางสาวภาวิณี เดชเทศ  Miss Pawinee Dechted  
46269124004  นายน้อย คันชั่งทอง  Mr. Noi Khunchangthong  
56269124005  พระพบธรรม เพ็ชรสมัย  Phra Pobtham Phetsamai