มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) บริหารธุรกิจ (Business Administration) แบบ 2 (2.1) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (Doctor of Philosophy) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2562
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16269623001  นางสาวดอกอ้อ ขวัญนิน  Miss Dokor Khwannin  
26269623002  นางนภาภรณ์ อุ่นปรีชาวณิชย์  Mrs. Naphaphon Oonprechavanich  
36269623003  นายภัทรพนธ์ อุ่นปรีชาวณิชย์  Mr. Phattarapon Ounprechavanit  
46269623004  นายวิชเยนทร์ วชิราศรีศิริกุล  Mr. Wichayen Vachirasrisirigul  
56269623005  นายศุภชัย สุขุมาลจันทร์  Mr. Supachai Sukumalchan  
66269623006  นายสุชาติ ชาติวรรณ  Mr. Suchart Chartwan  
76269623007  นายสิระ เจนจาคะ  Mr. Sira Jenjika  
86269623008  นายพรชัย อินทร์สุข  Mr. Pornchai Insuk  
96269623010  นายโกวิทย์ ทรงคุณ  Mr. Kovit Songkun  
106269623011  นายนริสสร แสงแก้ว  Mr. Narissorn Saengkaew  
116269623012  นายจีรเดช ศรีวิราช  Mr. Jeeradech Srivirach