มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การประถมศึกษา (Elementary Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education ) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312125003  นางสาวกุลจิราณัฏฐ์ สิงห์สี  Miss Kunjiranat Singsee  
26312125004  นางสาวเขมวันต์ นิลทอง  Miss Khemmawan Ninthong  
36312125005  นางสาวชยิสรา ดวงจันทร์  Miss Chayisara Duangjan  
46312125006  นางสาวชุติมณฑน์ ธาราพงษ์  Miss Chutimon Tharapong  
56312125007  นางสาวณัฐกานต์ คำสวัสดิ์  Miss Natthakan Khamsawat  
66312125008  นางสาวณัฐพร ทองสว่าง  Miss Natthaporn Thongsawang  
76312125009  นางสาวณีรนุช เนตรชาวนา  Miss Neeranuch Netchaona  
86312125010  นางทัศนีย์วรรณ จันทร์ศรี  Mrs. Thatsaneewan Chansri  
96312125011  นางสาวธันยพร ผลจักร์  Miss Thanyaporn Poljak  
106312125012  นางสาวนราทิพย์ ธัญญะอุดม  Miss Narathip Thanyaudom  
116312125013  นางสาวนิพาภรณ์ มหิวรรณ  Miss Nipaporn Mahivan  
126312125014  นางสาวปรียาภรณ์ บุญวุฒิวิวัฒน์  Miss Preeyaporn Bunwutthiwiwat  
136312125015  นางสาวปาวีณา มากผล  Miss Paweena Makphol  
146312125016  นางสาวปิยธิดา เบ็ญจมาศ  Miss Piyathida Banjamat  
156312125017  นางสาวพรรณรายณ์ คำหมู่  Miss Phannarai Khammoo  
166312125018  นางสาวพัชราภรณ์ อินเลี้ยง  Miss Patcharaporn Inlieng  
176312125019  นางสาวพิชชาพร มีลาบ  Miss Pichaporn Meelab  
186312125020  นางสาวเพ็ญนภา ปิ่นสุข  Miss Pennapa Pinsuk  
196312125021  นางสาวภัคลมัย เชิดชู  Miss Phakkhalamai Choedchu  
206312125022  นางสาวภัทรภร เคาวลึก  Miss Pattaraporn Khaowaluek  
216312125023  นางสาวลลิตา แพงทอง  Miss Lalita Paengthong  
226312125025  นางสาววลีพร ขุนทำนาย  Miss Waleeporn Khuntamnai  
236312125026  นางสาวสิวารักษ์ เดชเมือง  Miss Siwarak Detmueng  
246312125027  นางสาวสุรัตนา เดชพละ  Miss Surattana Detphala  
256312125028  นางสาวอนุธิดา จันทร์ทา  Miss Anuthida Janta  
266312125029  นางสาวอัญชลี สืบสำราญ  Miss Aunchalee Seabsumran  
276312125030  นางสาวอัญธิชา จันมโนวงษ์  Miss Aunthicha Junmanovong  
286312125031  นางสาวอัณธริกา กรรณภักตร์  Miss Auntharika Kanpak  
296312125032  นายพัชรพงษ์ อ่อนจิตร  Mr. Patcharaphong Aonjid  
306312125033  นายราเชน จ่านาค  Mr. Rachen Chanak  
316312125034  นายอนรรฆ ศักดิ์เจริญชัยกุล  Mr. Anak Sakchareonchaikun