มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การประถมศึกษา (Elementary Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education ) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312125002  นางสาวกาญจนา เจิมเฉียง  Miss Kanjana Choemchiang  
26312125003  นางสาวกุลจิราณัฏฐ์ สิงห์สี  Miss Kunjiranat Singsee  
36312125004  นางสาวเขมวันต์ นิลทอง  Miss Khemmawan Ninthong  
46312125005  นางสาวชยิสรา ดวงจันทร์  Miss Chayisara Duangjan  
56312125006  นางสาวชุติมณฑน์ ธาราพงษ์  Miss Chutimon Tharapong  
66312125007  นางสาวณัฐกานต์ คำสวัสดิ์  Miss Natthakan Khamsawat  
76312125008  นางสาวณัฐพร ทองสว่าง  Miss Natthaporn Thongsawang  
86312125009  นางสาวณีรนุช เนตรชาวนา  Miss Neeranuch Netchaona  
96312125010  นางทัศนีย์วรรณ จันทร์ศรี  Mrs. Thatsaneewan Chansri  
106312125011  นางสาวธันยพร ผลจักร์  Miss Thanyaporn Poljak  
116312125012  นางสาวนราทิพย์ ธัญญะอุดม  Miss Narathip Thanyaudom  
126312125013  นางสาวนิพาภรณ์ มหิวรรณ  Miss Nipaporn Mahivan  
136312125014  นางสาวปรียาภรณ์ บุญวุฒิวิวัฒน์  Miss Preeyaporn Bunwutthiwiwat  
146312125015  นางสาวปาวีณา มากผล  Miss Paweena Makphol  
156312125016  นางสาวปิยธิดา เบ็ญจมาศ  Miss Piyathida Banjamat  
166312125017  นางสาวพรรณรายณ์ คำหมู่  Miss Phannarai Khammoo  
176312125018  นางสาวพัชราภรณ์ อินเลี้ยง  Miss Patcharaporn Inlieng  
186312125019  นางสาวพิชชาพร มีลาบ  Miss Pichaporn Meelab  
196312125020  นางสาวเพ็ญนภา ปิ่นสุข  Miss Pennapa Pinsuk  
206312125021  นางสาวภัคลมัย เชิดชู  Miss Phakkhalamai Choedchu  
216312125022  นางสาวภัทรภร เคาวลึก  Miss Pattaraporn Khaowaluek  
226312125023  นางสาวลลิตา แพงทอง  Miss Lalita Paengthong  
236312125024  นางสาวลักษณาวีร์ บดีรัฐ  Miss Laksanawi Bodirat  
246312125025  นางสาววลีพร ขุนทำนาย  Miss Waleeporn Khuntamnai  
256312125026  นางสาวสิวารักษ์ เดชเมือง  Miss Siwarak Detmueng  
266312125027  นางสาวสุรัตนา เดชพละ  Miss Surattana Detphala  
276312125028  นางสาวอนุธิดา จันทร์ทา  Miss Anuthida Janta  
286312125029  นางสาวอัญชลี สืบสำราญ  Miss Aunchalee Seabsumran  
296312125030  นางสาวอัญธิชา จันมโนวงษ์  Miss Aunthicha Junmanovong  
306312125031  นางสาวอัณธริกา กรรณภักตร์  Miss Auntharika Kanpak  
316312125032  นายพัชรพงษ์ อ่อนจิตร  Mr. Patcharaphong Aonjid  
326312125033  นายราเชน จ่านาค  Mr. Rachen Chanak  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การประถมศึกษา (Elementary Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education ) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312125034  นายอนรรฆ ศักดิ์เจริญชัยกุล  Mr. Anak Sakchareonchaikun