มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การประถมศึกษา (Elementary Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education ) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312125035  นางสาวกชมาศ ด่อนหมากหยิบ  Miss Kodchamas Donmakyib  
26312125036  นางสาวกณิกนันท์ นิลทับ  Miss Kaniknan Nintub  
36312125037  นางสาวกสมา วิสิฐผล  Miss Kasama Wisitphon  
46312125038  นางสาวกิตติยา ฟักศรี  Miss Kittiya Faksri  
56312125039  นางสาวกุหลาบ ฤทธิชัย  Miss Kulab Ritthichai  
66312125040  นางสาวเกศฎาพร การกิ่งไพร  Miss Ketsadaporn Kankingphai  
76312125042  นางสาวณัฎฐณิชา ตุ้ยขม  Miss Natthanicha Tuykhom  
86312125043  นางสาวณัฎฐนิชา บุญชู  Miss Nattanicha Bunchu  
96312125044  นางสาวทิพย์สุดา อ่อนปัสสา  Miss Thipsuda Onpatsa  
106312125045  นางสาวธนาพร จำปาแก้ว  Miss Thanaporn Jampakaew  
116312125046  นางสาวธัญญารัตน์ เกตุคง  Miss Thanyarat Ketkhog  
126312125047  นางสาวนุชศรา เหล่าภักดี  Miss Nutsara Laopakdee  
136312125048  นางสาวเบญจรัตน์ ร้อยพวง  Miss Bencharat Royphuang  
146312125049  นางสาวผกามาศ โสประดิษฐ์  Miss Pakamas Sopradit  
156312125050  นางสาวพฤกษา หิมโสภา  Miss Phuaksa Himsopha  
166312125051  นางสาวภัทรธิดา ภาละบาล  Miss Pattarathida Phalabal  
176312125052  นางสาวภัทรธิดา มณฑาทอง  Miss Phatharathida Monthathong  
186312125053  นางสาววรรณนิภา สงขัย  Miss Wannipa Songkhai  
196312125054  นางสาววรรณภา พวงทอง  Miss Wannapha Phuangthong  
206312125055  นางสาววรรณภา หิรัญรัตน์  Miss Wannapha Hiranrat  
216312125056  นางสาววิรุฬกานต์ กันดก  Miss Wiroonkarn Kundok  
226312125058  นางสาวสุชนดา เทียนศรี  Miss Suchonda Theansri  
236312125059  นางสาวสุทธาพร ปานศรี  Miss Sutthaphon Pansri  
246312125061  นางสาวสุภัทรา สิงห์กรณ์  Miss Suphattha Singkon  
256312125062  นางสาวอรพรรณ ฉิมมา  Miss Aorapan Chimma  
266312125063  นางสาวอรรถรส แพงแก้ว  Miss Attarot Phaengkaew  
276312125064  นางสาวอลิษา บรรจง  Miss Alisa Banchong  
286312125065  นางสาวอัจฉรา วิลาสไผ่เงิน  Miss Atchara Wilaspigen  
296312125066  นายกฤษฎา พึ่งบุญเรือง  Mr. Kidsada Phueangbunrueang  
306312125067  นายอภินัทธ์ แม้นชล  Mr. Apinat Manchon