มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การประถมศึกษา (Elementary Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education ) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312125035  นางสาวกชมาศ ด่อนหมากหยิบ  Miss Kodchamas Donmakyib  
26312125036  นางสาวกณิกนันท์ นิลทับ  Miss Kaniknan Nintub  
36312125037  นางสาวกสมา วิสิฐผล  Miss Kasama Wisitphon  
46312125039  นางสาวกุหลาบ ฤทธิชัย  Miss Kulab Ritthichai  
56312125040  นางสาวเกศฎาพร การกิ่งไพร  Miss Ketsadaporn Kankingphai  
66312125042  นางสาวณัฎฐณิชา ตุ้ยขม  Miss Natthanicha Tuykhom  
76312125044  นางสาวทิพย์สุดา อ่อนปัสสา  Miss Thipsuda Oonpatsa  
86312125045  นางสาวธนาพร จำปาแก้ว  Miss Thanaporn Jampakaeo  
96312125046  นางสาวธัญญารัตน์ เกตุคง  Miss Thanyarat Ketkhog  
106312125047  นางสาวนุชศรา เหล่าภักดี  Miss Nutsara Laophakdee  
116312125048  นางสาวเบญจรัตน์ ร้อยพวง  Miss Bencharat Roiphuang  
126312125049  นางสาวผกามาศ โสประดิษฐ์  Miss Pakamas Sopradit  
136312125050  นางสาวพฤกษา หิมโสภา  Miss Phuaksa Himsopha  
146312125051  นางสาวภัทรธิดา ภาละบาล  Miss Pattarathida Phalabal  
156312125052  นางสาวภัทรธิดา มณฑาทอง  Miss Phatharathida Monthathong  
166312125053  นางสาววรรณนิภา สงขัย  Miss Wannipa Songkhai  
176312125054  นางสาววรรณภา พวงทอง  Miss Wannapha Phuangthong  
186312125055  นางสาววรรณภา หิรัญรัตน์  Miss Wannapha Hiranrat  
196312125056  นางสาววิรุฬกานต์ กันดก  Miss Wiroonkarn Gundok  
206312125058  นางสาวสุชนดา เทียนศรี  Miss Suchonda Thiansi  
216312125059  นางสาวสุทธาพร ปานศรี  Miss Sutthaphon Pansri  
226312125061  นางสาวสุภัทรา สิงห์กรณ์  Miss Suphattha Singkon  
236312125062  นางสาวอรพรรณ ฉิมมา  Miss Aorapan Chimma  
246312125063  นางสาวอรรถรส แพงแก้ว  Miss Auttaros Pangkaew  
256312125064  นางสาวอลิษา บรรจง  Miss Alisa Banchong  
266312125065  นางสาวอัจฉรา วิลาสไผ่เงิน  Miss Atchara Wilasphaingoen  
276312125066  นายกฤษฎา พึ่งบุญเรือง  Mr. Kidsada Phueangbunrueang  
286312125067  นายอภินัทธ์ แม้นชล  Mr. Apinat Manchon