มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) จิตวิทยาและการแนะแนว (Psychology and Guidance) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312108001  นางสาวกชกร แก้วเขียว  Miss Kotchakron Kaeokhiao  
26312108002  นางสาวกัญญารัตน์ วันเที่ยง  Miss Kanyarat Wanthaing  
36312108003  นางสาวกัลยรัตน์ เอี่ยมต่อ  Miss Kanyarat Eiamtor  
46312108004  นางสาวชลธิชา ฟักแฟง  Miss Chonthicha Fakfaeng  
56312108005  นางสาวณริพร คำชู  Miss Nariphon Khamchu  
66312108006  นางสาวณัฐสุดา เอียดเสถียร  Miss Natsuda Aiadsathian  
76312108007  นางสาวณิชกุล บ่างศรีวงษ์  Miss Nichakun Bangsriwong  
86312108008  นางสาวทัศนีย์ อินจันทร์  Miss Thatsanee Inchan  
96312108009  นางสาวธนพร ชูดอกไม้  Miss Thanaporn Choodokmai  
106312108010  นางสาวธิดารัตน์ ศิริพรม  Miss Tidarat Siriprom  
116312108011  นางสาวนภัสรัญชน์ สงเจริญทรัพย์  Miss Naphatsaran Songjarensup  
126312108013  นางสาวปนัดดา ทองห่อ  Miss Panadda Thogho  
136312108014  นางสาวประภัสสร สืบเผ่า  Miss Praphatsorn Suepphao  
146312108015  นางสาวพัชรา คีรีปิติ  Miss Patchara Keeereepiti  
156312108016  นางสาวภิญาภรณ์ เพ็งภักดี  Miss Piyaporn Pengakdee  
166312108017  นางสาวราตรี ทรัพย์เมฆ  Miss Ratri Submek  
176312108018  นางสาววรรณนิภา สุขมั่น  Miss Wannipha Sukman  
186312108019  นางสาววุฒิพร กันอินต๊ะ  Miss Wuttiporn Kaninta  
196312108020  นางสาวศิวพร เย็นใจ  Miss Siwaporn Yenjai  
206312108021  นางสาวสุชัญญา จันทะโพธิ์  Miss Suchanya Jantapoh  
216312108022  นางสาวสุทธิดา เลี่ยมประเสริฐ  Miss Sudthida Liamprasroet  
226312108023  นางสาวสุนิสา จันทร์จับ  Miss Sunisa Chanchap  
236312108024  นางสาวสุภัสสรา จันทร์หล้า  Miss Suphatsara Chanla  
246312108025  นางสาวสุมิตา ชื่นบางบ้า  Miss Sumita Chuenbangba  
256312108026  นางสาวสุเมธา สิงห์โต  Miss Sumetha Singto  
266312108027  นางสาวอริศรา คงฤทธิ์  Miss Arisara Kongrit  
276312108028  นายจตุพล เจนจบ  Mr. Jatupon Jenjob  
286312108029  นายจารุวิทย์ ปันปวง  Mr. Charuwit Panpaung  
296312108030  นายจิรายุ มุสิกา  Mr. Jirayu Musika  
306312108031  นายเจษฎากร ขำใจ  Mr. Jasadakorn Kamjai  
316312108032  นายณัฐพงศ์ บัวป้อม  Mr. Nattapong Buapom  
326312108033  นายภาคิน แสนปัญญา  Mr. Phakin Saenpanya  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) จิตวิทยาและการแนะแนว (Psychology and Guidance) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312108034  นายสฤษฎ์พงศ์ คงแท้  Mr. Saridphong Khongthae  
346312108035  นายสิงหไกร กรุงเกตุ  Mr. Singhakai Krungket