มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312103001  นางสาวกัญญารัตน์ กันตีฟอง  Miss Kanyarat Kanteefong  
26312103002  นางสาวกัลยรัตน์ แสนเรืองเดช  Miss Kanyarat Sanrueangdet  
36312103004  นางสาวกีรติกร พุทธเกษม  Miss Keeratikon Puthakasem  
46312103005  นางสาวจีรพรรณ อ่อนปัสสา  Miss Jeeraphan Onpassa  
56312103006  นางสาวชวิศา กันยาประสิทธิ์  Miss Chawisa Kanyaprasit  
66312103007  นางสาวดวงสุดา หมื่นนะลัน  Miss Duangsuda Muennalan  
76312103008  นางสาวทัดติการณ์ อุดมดอกไม้  Miss Thattikan Audomdokmai  
86312103009  นางสาวนภสร ปุ๊ดตัน  Miss Naphasorn Pudtan  
96312103010  นางสาวนภาวรรณ มาคำ  Miss Napawan Makham  
106312103011  นางสาวปวีณ์สุดา ยศคำแหง  Miss Paweesuda Yodkumhang  
116312103012  นางสาวพรนัชชา พลาพล  Miss Pornnutcha Phalaphon  
126312103013  นางสาวพรรณพฤกษา พันธุ์อ่อน  Miss Phanphueksa Phan-on  
136312103014  นางสาวพรรณพัชร อนุรักษ์สาคร  Miss Panpatchara Anuraksakhon  
146312103015  นางสาวพัชรินทร์ กระแสสุวรรณกุล  Miss Phatcharin Kasaesuwannakun  
156312103016  นางสาวพัชรินทร์ วาสณกุล  Miss Phatcharin Watsanakun  
166312103017  นางสาวพัดชา ฤาชัย  Miss Padcha Ruechai  
176312103018  นางสาวพิชชาภา แอดแฮด  Miss Phitchapha Aethaet  
186312103019  นางสาวมาลี แสงท้าว  Miss Malee Sangthao  
196312103020  นางสาวสิริวิมล แซ่ย้าง  Miss Siriwimon Saeyang  
206312103021  นางสาวสุชัญญา ทองดอนขอ  Miss Suchanya Thongdonkho  
216312103022  นางสาวสุนิตา เรืองจุ้ย  Miss Sunita Rungjui  
226312103023  นางสาวสุภารัตน์ กมลปราณี  Miss Suparat Kamonpranee  
236312103024  นางสาวสุรัสสา แก้วหล้า  Miss Surassa Kaewlar  
246312103025  นางสาวอภินันต์ ทรงคะรักษ์  Miss Aphinan Songkhalak  
256312103026  นางสาวอันนา วงศ์วิริยพาณิชย์  Miss Oanna Wongwiriyaphanit  
266312103027  นายจักรวัฒน์ คำภี  Mr. Jukkawat Khamphi  
276312103028  นายณัฐวุฒิ จันทาบ  Mr. Natthawut Chantab  
286312103029  นายเทวินทร์ บุญเพชร  Mr. Thewin Bunphet  
296312103030  นายนครินทร์ ถิ่นน้ำใส  Mr. Nakarin Thinnumsai  
306312103031  นายยงยุทธ เทียมภูเขียว  Mr. Yongyut Thamphukhiaw  
316312103067  นางสาวยานี แซ่สง  Miss Yanee Saesong