มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312103032  นางสาวกฤติยา ตรีเศียร  Miss Kittiya Trisian  
26312103033  นางสาวกุลภรณ์ สุวิเชียร  Miss Kunlaporn Suwichian  
36312103034  นางสาวชลธิชา ฉัตรพันธ์  Miss Chonthicha Chatpan  
46312103035  นางสาวชลธิชา ไชยะโสดา  Miss Chonthicha Chaiyasoda  
56312103036  นางสาวฐิติญา แก้ววิชิต  Miss Thitiya Kaeowichit  
66312103037  นางสาวณัฐชยา คล้ายพุ่ม  Miss Natchaya Klaipum  
76312103038  นางสาวณัฐธิดา คำมิ่ง  Miss Natthida Khamming  
86312103039  นางสาวณัฐพร แก้วเฟื่อง  Miss Natthaphon Kaeofueang  
96312103040  นางสาวณิชากร เสรศาสตร์  Miss Nichakon Serasat  
106312103041  นางสาวเนตรนภา ทาใส  Miss Netnapha Thasai  
116312103042  นางสาวบุญสิตา ประกาเวสูง  Miss Bunsita Prakawesung  
126312103043  นางสาวประภาสิริ เมฆวัน  Miss Praphasiri Mekwan  
136312103044  นางสาวปาณิสรา ร่มสบาย  Miss Panissara Rhomsabai  
146312103045  นางสาวปิยฉัตร สีสกล  Miss Piyachart Seesakol  
156312103046  นางสาวพัชราภรณ์ เขียวนา  Miss Patcharaporn Khiawna  
166312103047  นางสาวพัณณิตา สนองคุณ  Miss Phannita Sanongkhun  
176312103048  นางสาวพิมพ์พิศา มั่นฤทธิ์  Miss Pimpisa Munrit  
186312103049  นางสาวพิริยา เมืองแพน  Miss Piriya Mueangphan  
196312103050  นางสาวภัทรวดี ทองปิ่น  Miss Pattarawadee Tongpin  
206312103051  นางสาวรุ่งทิพย์ จิ๋วพุ่ม  Miss Rungthip Jiwpum  
216312103052  นางสาวลักษณ์ศิกานต์ หลำภักดี  Miss Laksikan Lamphakdi  
226312103054  นางสาววิไลลักษณ์ ธัญญประกอบ  Miss Wilailak Thanyaprakob  
236312103055  นางสาวศตกมล เถื่อนมิ่งมาตร์  Miss Satagamol Thuenmingmat  
246312103056  นางสาวศรัญญา บุญมา  Miss Saranya Boonma  
256312103057  นางสาวศศิธร ท่าเสาร์  Miss Sasithon Thasao  
266312103058  นางสาวศิริญญา อยู่สินไชย  Miss Sirinya Yusinchai  
276312103059  นางสาวศิริประภา มีสอน  Miss Siriprapha Meeson  
286312103060  นางสาวศุภาพิชญ์ ศรีเรือง  Miss Supapit Sriruang  
296312103061  นางสาวสายหมอก สารฟอง  Miss Saimok Sanfong  
306312103062  นางสาวสุภาพร เงินอยู่  Miss Suphaporn Ngoenyu  
316312103063  นางสาวสุภาสินี อวนศรี  Miss Suphasinee Oaunsri  
326312103064  นางสาวอรุณกมล อุ่นใจ  Miss Arunkamon Aunjai  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาปฐมวัย (Early Childhood Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312103065  นางสาวอลงกรณ์ ถาวร  Miss Alongkorn Thaworn  
346312103066  นางสาวไอรดา ตันตุลา  Miss Airada Tantula