มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312112001  นางสาวกิ่งกาญจน์ วัดแย้ม  Miss Kingkan Watyaem  
26312112002  นางสาวกุลธิดา วรนุช  Miss Kullthida Worranuch  
36312112003  นางสาวจิรัชยา สุมาลี  Miss Jiratchaya Sumalee  
46312112004  นางสาวจิราภา ตั้งใจ  Miss Jirapa Tangjai  
56312112005  นางสาวณัฐพร บุญพลอย  Miss Natthaphon Bunphloi  
66312112006  นางสาวณัฐพร พึ่งเพิ้ง  Miss Natthaporn Phuengphoeng  
76312112007  นางสาวณัฐวรา มาดี  Miss Natwara Madee  
86312112008  นางสาวทัชธิชา จำปา  Miss Thatticha Jumpa  
96312112009  นางสาวธนพร นาคคำ  Miss Thanaporn Nakkham  
106312112010  นางสาวธนัญญา สีดา  Miss Thananya Seeda  
116312112011  นางสาวธัญญาเรศ โนทะนะ  Miss Thanyares Notana  
126312112012  นางสาวนภาลัย เพ็ชรไทย  Miss Napalai Pachtai  
136312112013  นางสาวพรปวีณ์ พุ่มพยุง  Miss Phonpawee Poompayong  
146312112014  นางสาวพิชามญชุ์ เกตุตรง  Miss Pichamon Kettrong  
156312112015  นางสาวภัทรพรรณ สุวรรณเกิด  Miss Pattaraphan Suwankerd  
166312112016  นางสาวภัทรสุดา ปรางวิเศษ  Miss Phatsuda Prangwiset  
176312112017  นางสาวลักษิกา กระต่ายทอง  Miss Laksika Krataythong  
186312112018  นางสาววัชราภรณ์ แสงอรุณ  Miss Wacharapon Sangarun  
196312112019  นางสาววัลญา บัวเกิด  Miss Wanlaya Buakoed  
206312112020  นางสาววิภา เสมสวัสดิ์  Miss Wipha Semsawat  
216312112021  นางสาวศิริวิมล ทองโอย  Miss Siriwimon Thongooy  
226312112022  นางสาวสาวิตรี สุขสวัสดิ์  Miss Sawitree Suksawat  
236312112023  นางสาวสุชาดา นาคสวัสดิ์  Miss Suchada Naksawad  
246312112024  นางสาวสุชานันท์ ผุดผ่องพรรณ  Miss Suchanun Pudpongpan  
256312112025  นางสาวสุภาภรณ์ กงอุ่นใจ  Miss Supaporn Kongaunjai  
266312112026  นางสาวสุวิชาดา แก้วหนู  Miss Suwichada Kaewnu  
276312112027  นางสาวอาภรณ์ แก่นโงน  Miss Arporn Kaen-Ngon  
286312112028  นางสาวไอริณ ไม้กร่าง  Miss Irin Maikrang  
296312112029  นายฉัตรดนัย พรน้อย  Mr. Chatdanai Pornnoy  
306312112030  นายชิษณุพงศ์ เรือนก้อน  Mr. Chissnanupong Rueankon  
316312112031  นายณัฐรัช อุบลรัตน์  Mr. Nattarat Ubonrat  
326312112032  นายนนท์ฐิชัย ทอนโพธิ์แก้ว  Mr. Nonthichai Thonphokaew  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312112067  นางสาวศุภจิตรา เมฆเขียว  Miss Suphachittra Mekkhiao