มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาไทย กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312112034  นางสาวกชพรรณ พรมหาร  Miss Kotchapan Promhan  
26312112035  นางสาวกนกวรรณ เทียนงาม  Miss Kanokwan Thianngam  
36312112036  นางสาวจินตนา ลักษณะจินดา  Miss Chintana Laksanachinda  
46312112037  นางสาวจีระนันท์ ปั้นเหน่งเพชร  Miss Chiranan Pannengphet  
56312112038  นางสาวจีระประภา ทองเผือก  Miss Jiraprapha Thongphueak  
66312112039  นางสาวชนิภา สังข์ทอง  Miss Chanipha Sangthong  
76312112040  นางสาวญาณิศา อุชะชา  Miss Yanisa Uchacha  
86312112041  นางสาวณัฏณิชา ประดิษฐ์  Miss Natnicha Pradit  
96312112042  นางสาวณัฐณิชา ก้อนพรม  Miss Natnicha Konprom  
106312112043  นางสาวณัฐณิชา เจนจบ  Miss Natnicha Jenjob  
116312112044  นางสาวณิชกานต์ รักษา  Miss Nichakan Raksa  
126312112045  นางสาวทัศนีย์ ยิ้มแสง  Miss Tatsanee Yimsang  
136312112046  นางสาวธนัญญา พึ่งช้าง  Miss Tananya Puengchang  
146312112047  นางสาวนงลักษณ์ สัสดี  Miss Nonglak Satsadee  
156312112048  นางสาวนฤมล แช่มมูล  Miss Naruemon Chammoon  
166312112049  นางสาวบุษรา ด่อนเจ๊ก  Miss Butsara Donjek  
176312112050  นางสาวปาณิศา ประสพสิน  Miss Panisa Pasobsin  
186312112051  นางสาวภีรดา จำปาไทย  Miss Peerada Champathai  
196312112052  นางสาวเมธาวี สีละ  Miss Mathawee Seela  
206312112053  นางสาวรัชนก โรจนวานิช  Miss Ratchanok Rotchanawanit  
216312112054  นางสาววนิดา รอดทอง  Miss Wanida Rodthong  
226312112055  นางสาววรัชยา รอดเครือวัลย์  Miss Varatchaya Rodkhrueawan  
236312112056  นางสาววรินทร์พร ร่วมรักษ์  Miss Warinphon Ruamrak  
246312112057  นางสาวศิริธันวา น้อยมณี  Miss Sirithanwa Noimanee  
256312112058  นางสาวเสาวลักษณ์ รัศมี  Miss Saowalak Ratsamee  
266312112059  นางสาวอภิชญา ขุนดิลก  Miss Aphichaya Kundirok  
276312112060  นางสาวอาริสา น้ำนวล  Miss Arisa Namnaul  
286312112062  นายกิตตินันท์ อ่ำเทศ  Mr. Khitthinan Ammted  
296312112063  นายครรชิต บุญมาสาย  Mr. Kanchit Bunmasai  
306312112064  นายจักรกฤษ ถึงจันทร์  Mr. Chakkrit Thuengchan  
316312112065  นายปฏิภาณ ดวงอุปะ  Mr. Patipan Duangaupa  
326312112066  นายสุรศักดิ์ คุณบุราณ  Mr. Surasak Khunburan