มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312113001  นางสาวกรพินธุ์ โล่ห์พิพัฒน์พงศ์  Miss Korapin Lophiphatphong  
26312113002  นางสาวกานต์ธิดา หิรัญธนวิวัฒน์  Miss Kanthida Hiranthanawiwat  
36312113003  นางสาวขวัญชนก พาตา  Miss Khuanchanok Pata  
46312113004  นางสาวขวัญนภา วงษ์ปัจฉิม  Miss Khwannapha Wongpatchim  
56312113005  นางสาวจิราภรณ์ สอยเหลือง  Miss Jiraporn Soilueang  
66312113006  นางสาวเจนจิรา โรจนันท์  Miss Janejira Rojjanant  
76312113007  นางสาวชนาภา ลุ่มภัก  Miss Chanapa Lumphak  
86312113008  นางสาวชนิตา คุ้มญาติ  Miss Chanita Kumyat  
96312113009  นางสาวชัชรินทร์ สินธุวารินทร์  Miss Chatcharin Sinthuwarin  
106312113010  นางสาวณิชกานต์ ตันติกุล  Miss Nichakan Tantikul  
116312113011  นางสาวธมนวรรณ ปิ่นม่วง  Miss Thamonwan Pinmuang  
126312113012  นางสาวธรรมภรณ์ คันธมาลา  Miss Thammaporn Kanthamala  
136312113013  นางสาวธัญจิรา เนตรแสงสี  Miss Thanchira Netsaengsi  
146312113014  นางสาวธันยพร ยิ้มดี  Miss Thanyaporn Yimdee  
156312113015  นางสาวนัชนก รัตนโค้น  Miss Nutchanok Radtanakon  
166312113017  นางสาววริษา นรากรณ์  Miss Warisa Narakorn  
176312113018  นางสาววาสุกัญญา เกษมโชค  Miss Wasukanya Kasemchok  
186312113019  นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์ผ่อง  Miss Sirilak Chanpong  
196312113020  นางสาวศิริลักษณ์ เทศสกุณี  Miss Siriluk Taskunnee  
206312113021  นางสาวสิริวิมล บุญสุข  Miss Siriwimon Bunsuk  
216312113022  นางสาวสุพรรณษา เพ็ชรสังข์ฆาต  Miss Supannasa Petsangkat  
226312113023  นายจิระวัฒน์ โพธิรัง  Mr. Chirawat Phothirang  
236312113024  นายณณณวัชญ์ ดีมาก  Mr. Nonnawat Deemak  
246312113025  นายดลวัชร ใจนันตา  Mr. Dollawat Chainanta  
256312113026  นายอ่องโบมาน -  Mr. Aungbomarn -  
266312113028  นายวัชรินทร์ ขำช้าง  Mr. Wachcharin Khamchang  
276312113029  นายศุภกร จิตกล้า  Mr. Supakorn Jitkla  
286312113030  นายสุธาดา กุลมนต์  Mr. Suthada Kunlamon  
296312113031  นายสุรยุทธ์ เชยวัดเกาะ  Mr. Surayuth Choeywatkoa  
306312113032  นายอุทัยภัทร เทียนขำ  Mr. Authaiphat Thiankham  
316312113063  นายวินัย อุดมสุข  Mr. Winai Udomsook