มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ภาษาอังกฤษ (English) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312113027  นายรชตพงษ์ เทพพระแก้ว  Mr. Rachataphong Thepprakaew  
26312113033  นางสาวเกศินี ประมาณ  Miss Kesini Praman  
36312113034  นางสาวจักรีพร มอญแสง  Miss Chakriporn Monsaeng  
46312113035  นางสาวชนาภา มูลหล้า  Miss Chanapha Munla  
56312113036  นางสาวทาริกา ต้อนไล่  Miss Tarika Tonlai  
66312113037  นางสาวธนมน ภู่พงษ์  Miss Thanamon Phupong  
76312113038  นางสาวธมลวรรณ บุญวัฒน์  Miss Thamonwan Boonwat  
86312113039  นางสาวธัญพร ดำดี  Miss Thanyaporn Damdee  
96312113040  นางสาวนราภรณ์ ใจวงแว่น  Miss Naraporn Jaiwongwaen  
106312113041  นางสาวนฤมล เหลือผล  Miss Narumon Luapon  
116312113042  นางสาวนัฐพร พลอาษา  Miss Nadtaphon Pholasa  
126312113043  นางสาวนันทวัน บุญเกษม  Miss Nanthawan Boongasem  
136312113044  นางสาวนันทิชากร ทุมมา  Miss Nuntichakorn Thumma  
146312113045  นางสาวเบญจรัตน์ ประทุมทอง  Miss Bencharat Prathumthong  
156312113046  นางสาวพิชญธิดา ภูสมสี  Miss Phichayathida Phusomsee  
166312113047  นางสาวรตี สุขมูล  Miss Ratee Sukmoon  
176312113048  นางสาวรักษิณา วงค์โพธิ์ศรี  Miss Laksina Wongposri  
186312113049  นางสาววรรณิดา นิ่มคำ  Miss Wannida Nimkhum  
196312113050  นางสาวศุภนารี เนาว์กระจ่าง  Miss Supanaree Naokrachang  
206312113051  นางสาวสโรชา ฉิมพาลี  Miss Sarocha Chimphalee  
216312113052  นางสาวสุนิษา สารีพรม  Miss Sunisa Sareeprom  
226312113053  นางสาวสุภาพร เนียมสุ่ม  Miss Supaporn Neamsoom  
236312113054  นางสาวเหมวรรณ ผดุงโกเม็ด  Miss Hemmawan Phadungkomed  
246312113055  นายขชัย บุญเรือง  Mr. Khachai Bunruang  
256312113056  นายจักรพันธ์ อ่อนโยน  Mr. Jakkapan Onyon  
266312113057  นายจิรภัทร เฟื่องปราง  Mr. Chirapat Fhuangprang  
276312113058  นายณภัทร ปลื้มวงศ์  Mr. Naphat Pluemwong  
286312113059  นายบูรพา ช้างบาง  Mr. Burapa Changbang  
296312113060  นายปริภันฑ์ ปานนิ่ม  Mr. Pariphan Pannim  
306312113061  นายภคพล ทองเนตร  Mr. Pukkapol Thongnet  
316312113062  นายวราห์พล ณ ลำพูน  Mr. Waraphon Na Lamphun