มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312120001  นางสาวกนกพร จำปาทอง  Miss Kanokporn Jumpathong  
26312120002  นางสาวกัณฐิกา เอมอยู่  Miss Kantika Aemyou  
36312120003  นางสาวจิรัชญา กลัดบุบผา  Miss Jiratchaya Kladbuppha  
46312120004  นางสาวชาลิสา แก้วปู่  Mr. Chalisa Khawpu  
56312120005  นางสาวญาณิศา อ่อนน้อม  Miss Yanisa Onnom  
66312120006  นางสาวณภัชญา แสงเมือง  Miss Naphatchaya Saengmueang  
76312120007  นางสาวณัฐชา โพธิ  Miss Natcha Phothi  
86312120008  นางสาวณัฐณิชา ศรีบุญเรือง  Miss Nutnicha Sribunruang  
96312120009  นางสาวธนาภา เพ็งแช่ม  Miss Thanapha Phengchaem  
106312120010  นางสาวธมลวรรณ หาพา  Miss Tamolwan Hapa  
116312120011  นางสาวธีราพร ภักดีสาร  Miss Teraporn Pakdeesan  
126312120012  นางสาวนัชกมล ใจกล้า  Miss Nadchagamon Jaiga  
136312120013  นางสาวนิรชา ฟองจางวาง  Miss Niracha Fongjangwang  
146312120014  นางสาวปาริดา คมอาวุธ  Miss Parida Khomarwut  
156312120015  นางสาวพรสุพพัต จันทร์เชย  Miss Phonsupphat Chanchoei  
166312120017  นางสาวรุจิรา กันทะตา  Miss Rujira Kantata  
176312120018  นางสาววรรณนรี ปานอ้น  Miss Wannaree Pan-On  
186312120019  นางสาววิสสุตา อุปัชฌาย์  Miss Visuta Uppatcha  
196312120020  นางสาวสโรชา เลือดทหาร  Miss Sarocha Lueadthahan  
206312120021  นางสาวสิราพร อินรอด  Miss Siraporn Inrod  
216312120022  นางสาวสุธิดา จิแมน  Miss Sutida Jiman  
226312120023  นางสาวโสภิตา มิ่งโสดา  Miss Sopita Mingsoda  
236312120024  นางสาวอรวี อารยะศิลปธร  Miss Orawee Arrayasinlapathorn  
246312120025  นายไกรวุฒิ แสงปัญญา  Mr. Kraiwut Saengpanya  
256312120026  นายจักรี ทะมาตร์  Mr. Jakree Thamat  
266312120027  นายณัฐวุฒิ ปั้นคล้าย  Mr. Natthawut Pankhlai  
276312120028  นายธนากร แสงศรีจันทร์  Mr. Thanakon Seangsichan  
286312120029  นายธีรภัทร ลีลา  Mr. Teerapat Leela  
296312120031  นายวัชรินทร์ ผิวอ่อน  Mr. Watcharin Phiwon  
306312120032  นายวันชนะ อ่อนน้อม  Mr. Wanchana Aonnom  
316312120033  นายศิรศิลป์ หอมชื่น  Mr. Silasil Homchuen  
326312120034  นายศิลาชัย จันทะคุณ  Mr. Silachai Jantakhun