มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) สังคมศึกษา (Social Studies) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312120035  นางสาวกชกร สุนาการ  Miss Kotchakon Sunakan  
26312120037  นางสาวฐิติมา อุบลอ่อน  Miss Thitima Ubol-on  
36312120038  นางสาวณัฐธกร พรหมบุญ  Miss Nuttakorn Promboon  
46312120039  นางสาวธัณย์สุตา สุวรรณน้อย  Miss Thansuta Suwannoi  
56312120040  นางสาวนริสรา อรัญมิ่ง  Miss Narisara Arunming  
66312120041  นางสาวนลนีย์ โมอ่อน  Miss Nonlanee Mo-On  
76312120042  นางสาวนันทิยา พรมวงษ์  Miss Nanthiya Promwong  
86312120043  นางสาวบุณญนุช พุทธรักษ์  Miss Bunyanut Phuttharak  
96312120044  นางสาวเบญจรัตน์ มั่งมี  Miss Bencharat Mangmee  
106312120045  นางสาวปันนที ศรีทะจันทร์  Miss Pannatee Sritajan  
116312120046  นางสาวพัสตราภรณ์ อุบลอ่อน  Miss Phattraporn Ubonon  
126312120047  นางสาวพิชชาภรณ์ เรืองศรี  Miss Phitchaporn Reuangsri  
136312120048  นางสาวมณีรัตน์ พันไผ่  Miss Maneerat Phanphai  
146312120050  นางสาวศุภานัน ทองแจ้ง  Miss Supanan Thongchaeng  
156312120051  นางสาวสุธารัตน์ เจริญศิลป์  Miss Sutarat Jaroensin  
166312120052  นางสาวสุธิกานต์ เพชรอ่อน  Miss Suthikarn Pechaon  
176312120053  นางสาวสุนิศา ปัตตาแวว  Miss Sunisa Pattawaew  
186312120054  นางสาวอัญชลี พรมสิงห์  Miss Oancharee Promsing  
196312120055  นางสาวอัญชิษฐา พ่วงเกิด  Miss Oanchittha Phuangkoed  
206312120056  นางสาวอาริสา อุดพ้วย  Miss Arisa Udphuai  
216312120057  นางสาวอุษา ล้วนดี  Miss Ausa Laundi  
226312120058  นายเกรียงศักดิ์ ฤกษ์อุดม  Mr. Kiangsak Loekaudom  
236312120059  นายจิรายุ อ้ายมา  Mr. Jirayu Aima  
246312120060  นายจิรายุส จันทร์ศรี  Mr. Jirayut Jansri  
256312120061  นายธนภัทร ภูศรีเทศ  Mr. Thanaphat Phoosrited  
266312120062  นายธนวัฒน์ จันทร์เส  Mr. Thanawat Jansea  
276312120063  นายธีรภัทร์ ทองหล่อ  Mr. Theeraphat Thonglor  
286312120064  นายปาณชัย สีแสง  Mr. Pannachai Seesaeng  
296312120065  นายวรพงศ์ แสงท่านั่ง  Mr. Woraphong Saengthanang  
306312120066  นายวรพล ดำเนินจิตร  Mr. Waraphon Damnoenchit  
316312120067  นายวัลลภ สิงห์ภา  Mr. Wanlop Singpha