มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีศึกษา (Musics Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312109001  นางสาวขวัญชีวา เมทจักร์  Miss Kwancheewa Metjak  
26312109002  นางสาวถิรดา มีแสงแก้ว  Miss Thirada Meesaengkaew  
36312109003  นางสาวพชรพร นาพรหม  Miss Pacharaporn Naprom  
46312109004  นางสาวพรไพลิน สุ่มมาตย์  Miss Phoonpinlin Sommart  
56312109006  นางสาวอัจฉรา แก้วตา  Miss Atchara Kaewta  
66312109007  นายกัญจน์ ปัญญาเจริญ  Mr. Gun Panyacharern  
76312109009  นายชินวัตร ชัยชนะ  Mr. Chinawat Chaichana  
86312109010  นายชินวัตร ยวงบุญตา  Mr. Chinnawat Yuangbunta  
96312109011  นายณัฐนันท์ ตุมตอง  Mr. Natthanun Toomtong  
106312109012  นายณัฐพล หนุนหนองถ้ำ  Mr. Natthaphon Nunnongtham  
116312109013  นายทักษิณ อินพรม  Mr. Thaksin Inphorm  
126312109014  นายธนพล แขตสันเทียะ  Mr. Thanapol Kadsanthia  
136312109015  นายธนภัทร หอมยิ่ง  Mr. Thanaphat Homying  
146312109016  นายนันทกร ฤทธิ  Mr. Nantakorn Ritti  
156312109017  นายบุญมี นันโท  Mr. Bunmee Nantho  
166312109018  นายปฏิภาณ เสือดอนกลอย  Mr. Patiphan Sueadonkloy  
176312109019  นายปฎิภาน สุวรรณ์  Mr. Patiphan Suwan  
186312109020  นายปรเมศ ทองปฐพี  Mr. Poramet Thongpatthapee  
196312109021  นายประกาศิต ปิ่นม่วง  Mr. Prakasit Pinmoung  
206312109022  นายพชร จ้อยเชื้อ  Mr. Phatchara Choichuea  
216312109023  นายพรเทพ รักษาสัตย์  Mr. Phonthep Raksasat  
226312109024  นายพิริยากร ศิริวัฒน์  Mr. Piriyakorn Siriwat  
236312109025  นายพีระภัทร ทองแดง  Mr. Pheeraphat Thongdaeng  
246312109026  นายภคินัย ธิพงษ์สันต์  Mr. Phakhinai Thiphongsan  
256312109027  นายวิชญ์ภาส งามเพียงตากุล  Mr. Wichayaphat Ngamphiangtakun  
266312109028  นายวุฒิชัย ยังวิลัย  Mr. Woodtichai Yangwilai  
276312109029  นายศุภกิจ จันทร์ดี  Mr. Suphakit Chandi  
286312109030  นายสยมภู เย็นเวียน  Mr. Sayomphu Yenwian  
296312109031  นายอภิศักดิ์ หนูทอง  Mr. Apisak Nuthong  
306312109032  นายอภิสิทธิ์ เขียวขำ  Mr. Apisit Khiawkham