มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีศึกษา (Musics Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312109033  นางสาวจิราภรณ์ พรมศิริ  Miss Jirapron Phomsiri  
26312109034  นางสาวฐิติรัตน์ น่วมเจริญ  Miss Thitirat Nuamcharoen  
36312109035  นางสาวเบญญาภา คำสีแดง  Miss Benyapa Khamseedaeng  
46312109036  นางสาวปิยะมินทร์ พูลประสาท  Miss Piyamin Pholprasart  
56312109037  นางสาวพิไลวรรณ ดำดิน  Miss Pilaiwan Damdin  
66312109038  นางสาวเมลดา รัตนวิภากุล  Miss Melada Rattanaviphakul  
76312109039  นางสาววริศรา ศรีพระจันทร์  Miss Warisara Sriprachan  
86312109040  นายกฤษณะ กุนแกม  Mr. Kritsana Kungam  
96312109041  นายก้องกิดากร ครุธบึงพร้าว  Mr. Kongkidakorn Khrutbeungpharo  
106312109042  นายกีรติ อ้นเกษ  Mr. Keerati Onkat  
116312109043  นายฉัตรดนัย อินทรมาศ  Mr. Chatdanai Intoramas  
126312109044  นายชนะชัย เกิดป้อม  Mr. Chanachai Kerdpom  
136312109045  นายชนิตพล กั่นเพ็ง  Mr. Chanittaphol Kanpheng  
146312109046  นายชนินทร์ ศรีคราม  Mr. Chanin Seecram  
156312109047  นายชัยธวัฒน์ โพธิ์สายทอง  Mr. Chaithawat Phosaithong  
166312109048  นายฐาปกรณ์ บุญอ่ำ  Mr. Thapakon Bonam  
176312109049  นายณัฐพล โตพงษ์  Mr. Nattapon Topong  
186312109050  นายทรงพล ชูเกาะ  Mr. Songphon Chuko  
196312109051  นายนพสิทธิ์ ศรีนิติพัฒน์  Mr. Noppasit Srinitipat  
206312109052  นายปณิธิ ศรีระพันธ์  Mr. Panithi Srirapan  
216312109053  นายพงศ์ประสิทธิ์ สิทธิวงศ์  Mr. Phongprasit Sitthiwong  
226312109054  นายพลวรรธ เปลี่ยนศรี  Mr. Phonlawat Piansi  
236312109055  นายพัฒนชัย บุญธูป  Mr. Pattanachai Bun  
246312109056  นายภัคธนะกร ยศเจริญ  Mr. Phakthanakon Yocharaun  
256312109057  นายภาณุพงศ์ คำพิกุล  Mr. Phanuphong Khamphikun  
266312109058  นายภาณุวัฒน์ ทองย่น  Mr. Phanuwat Thongyon  
276312109059  นายภูมิบดินทร์ หมวกแก้ว  Mr. Phoombordin Muakkaew  
286312109060  นายรัฐจักร อินทะจันทร์  Mr. Ratthajak Inthajan  
296312109061  นายศุภกร ปักษี  Mr. Supakorn Paksee  
306312109062  นายศุภิชัย บุญเพิ่ม  Mr. Suphichai Bunphoem  
316312109063  นายอนุรักษ์ มาวงค์  Mr. Anurak Mawong  
326312109064  นายอรรถชัย ปรีเอี่ยม  Mr. Arttachai Preeaem