มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) ดนตรีศึกษา (Musics Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312109033  นางสาวจิราภรณ์ พรมศิริ  Miss Jiraporn Promsiri  
26312109035  นางสาวเบญญาภา คำสีแดง  Miss Benyapa Khamseedaeng  
36312109036  นางสาวปิยะมินทร์ พูลประสาท  Miss Piyamin Pholprasart  
46312109037  นางสาวพิไลวรรณ ดำดิน  Miss Pilaiwan Damdin  
56312109038  นางสาวเมลดา รัตนวิภากุล  Miss Melada Rattanaviphakul  
66312109039  นางสาววริศรา ศรีพระจันทร์  Miss Warisara Sriprachan  
76312109040  นายกฤษณะ กุนแกม  Mr. Kritsana Kungam  
86312109041  นายก้องกิดากร ครุธบึงพร้าว  Mr. Kongkidakorn Khrutbeungpharo  
96312109042  นายกีรติ อ้นเกษ  Mr. Keerathi Onket  
106312109043  นายฉัตรดนัย อินทรมาศ  Mr. Chatdanai Inthoramat  
116312109044  นายชนะชัย เกิดป้อม  Mr. Chanachai Kerdpom  
126312109045  นายชนิตพล กั่นเพ็ง  Mr. Chanittaphon Kanpheng  
136312109046  นายชนินทร์ ศรีคราม  Mr. Chanin Seecram  
146312109047  นายชัยวัฒน์ ม่วงศิลา  Mr. Chaiwat Muangsila  
156312109048  นายฐาปกรณ์ บุญอ่ำ  Mr. Thapakon Bunam  
166312109049  นายณัฐพล โตพงษ์  Mr. Natthaphon Tophong  
176312109050  นายทรงพล ชูเกาะ  Mr. Songphon Chuko  
186312109051  นายนพสิทธิ์ ศรีนิติพัฒน์  Mr. Noppasit Srinitipat  
196312109052  นายปณิธิ ศรีระพันธ์  Mr. Panithi Sriraphan  
206312109053  นายพงศ์ประสิทธิ์ สิทธิวงศ์  Mr. Phongprasit Sitthiwong  
216312109054  นายพลวรรธ เปลี่ยนศรี  Mr. Phonlawat Piansi  
226312109055  นายพัฒนชัย บุญธูป  Mr. Pattanachai Boontoop  
236312109056  นายภัคธนะกร ยศเจริญ  Mr. Phakthanakon Yocharaun  
246312109057  นายภาณุพงศ์ คำพิกุล  Mr. Phanuphong Khamphikun  
256312109058  นายภาณุวัฒน์ ทองย่น  Mr. Phanuwat Thongyon  
266312109059  นายภูมิบดินทร์ หมวกแก้ว  Mr. Phoombordin Muakkaew  
276312109060  นายรัฐจักร อินทะจันทร์  Mr. Ratthajak Inthajan  
286312109061  นายศุภกร ปักษี  Mr. Supakorn Paksee  
296312109062  นายศุภิชัย บุญเพิ่ม  Mr. Suphichai Bunphoem  
306312109063  นายอนุรักษ์ มาวงค์  Mr. Anurak Mawong  
316312109064  นายอรรถชัย ปรีเอี่ยม  Mr. Arttachai Preeaem