มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312106001  นางสาวกมลชนก ท้าวอาสา  Miss Kamonchanok Taw-Asa  
26312106002  นางสาวกมลพิชญ์ ท้วมเรือง  Miss Kamonphit Thuamrueang  
36312106003  นางสาวกษมา จันทะคุณ  Miss Gasama Chanthakhun  
46312106004  นางสาวจิณณพัต ใจตุ่น  Miss Jinnaput Jaitun  
56312106005  นางสาวชฎิลรัตน์ นอบเจริญ  Miss Chadilrat Nobcharoen  
66312106006  นางสาวชนิสรา เอี่ยมสำอางค์  Miss Chanisara Aeiamsamang  
76312106008  นางสาวณัฐริกา ทำไร่  Miss Natharika Thamrai  
86312106009  นางสาวธนาภรณ์ ทองมี  Miss Thanaporn Thongmee  
96312106010  นางสาวธุมวดี อินจัน  Miss Toomwadee Injan  
106312106011  นางสาวพรรณพษา สงสัย  Miss Phanphasa Songsai  
116312106012  นางสาวพัทธ์ธีรา สิงหรัตน์  Miss Phatthira Singharat  
126312106013  นางสาวรัชนก โหมสันเทียะ  Miss Ratchanok Mosanthia  
136312106014  นางสาววิชญาภรณ์ มาลา  Miss Witchayaporn Mala  
146312106015  นางสาวสุนิสา กองตัน  Miss Sunisa Kongtan  
156312106016  นางสาวสุพรรษา ชำนาญ  Miss Suphansa Chamnan  
166312106017  นางสาวสุภาพร แซ่ย่าง  Miss Suphaphon Saeyang  
176312106018  นางสาวเสาวลักษณ์ อินทร์ครอง  Miss Saowaluk Inkrong  
186312106019  นางสาวอิสริยา มะลิพรม  Miss Issariya Maliprom  
196312106020  นางสาวอุไรวรรณ น่วมเจริญ  Miss Uraiwan Nuamjaroen  
206312106021  นางสาวเอวิกา กาบคำ  Miss Aewika Kapkham  
216312106022  นายกฤษฏาวุฒิ ม่วงทิม  Mr. Kritsadawut Muangtim  
226312106023  นายกฤษณะ จำเริญ  Mr. Kritsana Chamroen  
236312106024  นายธนารักษ์ อธิยศ  Mr. Thanarak Athiyos  
246312106025  นายธีรภัทร อ้อมแก้ว  Mr. Theerapat Aomkaew  
256312106026  นายพงศ์ประเสริฐ สิทธิวงศ์  Mr. Phongprasert Sitthiwong  
266312106027  นายพัฒนพงศ์ ทาทองสี  Mr. Patthanapong Thathongsee  
276312106028  นายภูมิศักดิ์ บางทวี  Mr. Phoomsuk Bangtawee  
286312106029  นายไรวินทร์ จ้อยสุดใจ  Mr. Raiwin Choisutchai  
296312106030  นายฤทธิชัย ขรรค์แก้ว  Mr. Ritthichai Khankaeo  
306312106031  นายวสุพล พรมรักษา  Mr. Wasuphon Promruksa  
316312106032  นายศักรินทร์ อ่องเกษม  Mr. Sakkarin Oongkasem  
326312106033  นายสิรภพ มั่นชาวนา  Mr. Siraphop Manchaona  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312106034  นายสุภัทรชัย กาวงศ์  Mr. Supattarachai Kawong