มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312106001  นางสาวกมลชนก ท้าวอาสา  Miss Kamonchanok Taw-Asa  
26312106002  นางสาวกมลพิชญ์ ท้วมเรือง  Miss Kamonphit Thuamrueang  
36312106003  นางสาวกษมา จันทะคุณ  Miss Gasama Chanthakhun  
46312106004  นางสาวจิณณพัต ใจตุ่น  Miss Jinnaput Jaitun  
56312106005  นางสาวชฎิลรัตน์ นอบเจริญ  Miss Chadilrat Nobcharoen  
66312106006  นางสาวชนิสรา เอี่ยมสำอางค์  Miss Chanisara Aeiamsamang  
76312106007  นางสาวณัฐฌา เกิดศิริ  Miss Nutcha Kerdsiri  
86312106008  นางสาวณัฐริกา ทำไร่  Miss Natharika Thamrai  
96312106009  นางสาวธนาภรณ์ ทองมี  Miss Thanaporn Thongmee  
106312106010  นางสาวธุมวดี อินจัน  Miss Toomwadee Injan  
116312106011  นางสาวพรรณพษา สงสัย  Miss Phanphasa Songsai  
126312106012  นางสาวพัทธ์ธีรา สิงหรัตน์  Miss Phatthira Singharat  
136312106013  นางสาวรัชนก โหมสันเทียะ  Miss Ratchanok Mosanthia  
146312106014  นางสาววิชญาภรณ์ มาลา  Miss Witchayaporn Mala  
156312106015  นางสาวสุนิสา กองตัน  Miss Sunisa Kongtan  
166312106016  นางสาวสุพรรษา ชำนาญ  Miss Suphansa Chamnan  
176312106017  นางสาวสุภาพร แซ่ย่าง  Miss Suphaphon Saeyang  
186312106018  นางสาวเสาวลักษณ์ อินทร์ครอง  Miss Saowaluk Inkrong  
196312106019  นางสาวอิสริยา มะลิพรม  Miss Issariya Maliprom  
206312106020  นางสาวอุไรวรรณ น่วมเจริญ  Miss Uraiwan Nuamjaroen  
216312106021  นางสาวเอวิกา กาบคำ  Miss Aewika Kapkham  
226312106022  นายกฤษฏาวุฒิ ม่วงทิม  Mr. Kritsadawut Muangtim  
236312106023  นายกฤษณะ จำเริญ  Mr. Kritsana Chamroen  
246312106024  นายธนารักษ์ อธิยศ  Mr. Thanarak Athiyos  
256312106025  นายธีรภัทร อ้อมแก้ว  Mr. Theerapat Aomkaew  
266312106026  นายพงศ์ประเสริฐ สิทธิวงศ์  Mr. Phongprasert Sitthiwong  
276312106027  นายพัฒนพงศ์ ทาทองสี  Mr. Patthanapong Thathongsee  
286312106028  นายภูมิศักดิ์ บางทวี  Mr. Phoomsuk Bangtawee  
296312106029  นายไรวินทร์ จ้อยสุดใจ  Mr. Raiwin Choisutchai  
306312106030  นายฤทธิชัย ขรรค์แก้ว  Mr. Ritthichai Khankaeo  
316312106031  นายวสุพล พรมรักษา  Mr. Wasuphon Promruksa  
326312106032  นายศักรินทร์ อ่องเกษม  Mr. Sakkarin Oongkasem  
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
336312106033  นายสิรภพ มั่นชาวนา  Mr. Siraphop Manchaona  
346312106034  นายสุภัทรชัย กาวงศ์  Mr. Supattarachai Kawong