มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) คณิตศาสตร์ (Mathematics) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312106035  นางสาวเกศริน บุญรอด  Miss Ketsarin Bunrot  
26312106036  นางสาวชนาพร พรธาดาวิทย์  Miss Chanapron Porntadawit  
36312106037  นางสาวชลธิชา ดวงตะขบ  Miss Chonthicha Duangtakhob  
46312106038  นางสาวโชติกา ชวดีโชติหิรัญ  Miss Chotika Chawadeechothirun  
56312106039  นางสาวทองจันทร์ กมลาศกวีภาณุ  Miss Thongjan Kamalaskawepanu  
66312106040  นางสาวกัญญาภรณ์ นางงาม  Miss Kanyaporn Nang-Ngam  
76312106041  นางสาวธมลวรรณ นนท์ศรีเหว่า  Miss Thamonwan Nonsiheoa  
86312106042  นางสาวประภาพร ษรจันทร์  Miss Prapaporn Sornjan  
96312106043  นางสาวปิยมาศ พลวี  Miss Piyamat Ponwee  
106312106044  นางสาวพรนภา บุญจันทร์  Miss Pornnapa Boonjan  
116312106045  นางสาวภัทรลภา กางถิ่น  Miss Patlapa Kangthin  
126312106046  นางสาวมยุรินทร์ โถงโฉม  Miss Mayurin Thongchom  
136312106047  นางสาวรัชนีพร วังคีรี  Miss Rachaneeporn Wangkeeree  
146312106048  นางสาวเรณุกา เพชรพงศ์  Miss Raenuka Pechpong  
156312106049  นางสาววทันยา แก้วมี  Miss Watanya Kaewmee  
166312106050  นางสาววันเพ็ญ ตุ้ยเขียว  Miss Wanpen Tuikhiaw  
176312106051  นางสาววิสุตา เอมจิ๋ว  Miss Wisuta Aemchio  
186312106052  นางสาวสุกัญญา แสงสุข  Miss Sukanya Saengsook  
196312106053  นางสาวสุนันธา หมูปิน  Miss Sunantha Moopin  
206312106054  นางสาวสุพัตรา สุขสวัสดิ์  Miss Suphattra Suksawat  
216312106055  นางสาวอรอนงค์ พรมสงค์  Miss Oonanong Phomsong  
226312106056  นางสาวอโรชา กำทอง  Miss Arocha Kamthong  
236312106058  นายชลทิตย์ จีนาวงษ์  Mr. Chonlathit Jeenawong  
246312106059  นายณรงค์ชัย บามา  Mr. Narongchai Bama  
256312106060  นายณัฐนนท์ งดงาม  Mr. Nattanon Ngodngam  
266312106061  นายทีปกร โพธิ์พา  Mr. Theepakorn Phopha  
276312106062  นายธนากร เทแก้ว  Mr. Thanakorn Taekaew  
286312106063  นายพานุกร สมผา  Mr. Panukorn Sompa  
296312106064  นายรุ่งเพชร ทองนิล  Mr. Rungphet Thongnil  
306312106065  นายวงศธร อยู่นคร  Mr. Wongsatorn Yoonakorn  
316312106067  นายอภินันท์ เนียมหอม  Mr. Apinan Niemhom  
326312106068  นายอริย์ธัช ขวัญยืน  Mr. Arituch Khwanyuen