มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312118001  นางสาวกัญจนพร เพชรเจ๊ก  Miss Kanjanaporn Phetjek  
26312118002  นางสาวจรณา แซ่มี  Miss Jarana Saemee  
36312118003  นางสาวเฉลิมขวัญ ศรีโกตะเพชร  Miss Chaelearmkwan Seekotapach  
46312118004  นางสาวณัชชา ทองชันลุก  Miss Natcha Thongchanlok  
56312118005  นางสาวทานตะวัน อย่างคุณธรรม  Miss Thantawan Yangkhunnatham  
66312118006  นางสาวทิพย์พญาพร จางวางคง  Miss Thipphayaphon Changwangkhong  
76312118007  นางสาวธมนวรรณ สมเฉลา  Miss Thamonwan Somchalao  
86312118008  นางสาวธัญชนก พร้อมสุข  Miss Thunchanok Phromsuk  
96312118009  นางสาวนันธิตา ปันนา  Miss Nantita Panna  
106312118010  นางสาวนิตติยา ตุ่นแจ้  Miss Nittiya Tunjae  
116312118011  นางสาวปาริชาติ แป้นน้อย  Miss Parichat Pannoi  
126312118012  นางสาวพัณณิตา สวัสดี  Miss Phannita Sawaddee  
136312118013  นางสาวมนัญชญา มะลิพรม  Miss Mananchaya Maliprom  
146312118014  นางสาวลักษมีกานต์ ศุภรัตนภรณ์  Miss Laksameekan Suparattanapon  
156312118015  นางสาววรรณาภรณ์ ใจงาม  Miss Wannaporn Jaingam  
166312118016  นางสาววีรินทร์ ราชโสภา  Miss Werin Ratchasopa  
176312118017  นางสาวศศินา ตาคำ  Miss Sasina Takam  
186312118018  นางสาวสุพรรษา บำรุงอินทร์  Miss Suphansa Bamrungin  
196312118019  นางสาวเสาวลักษณ์ ติยะสันต์  Miss Saowaluk Tiyasan  
206312118020  นางสาวอังคณา พัวพันธุ์  Miss Angkana Phuaphan  
216312118021  นางสาวอัญชลี ศรีเจริญ  Miss Anchalee Srijaroean  
226312118022  นายกิตติพงษ์ ทองนาบัว  Mr. Kittipong Tongnabua  
236312118023  นายเกียรติชัย อยู่รักษา  Mr. Kiattichai Youraksa  
246312118024  นายธีรภัทร์ อยู่สวัสดิ์  Mr. Theeraphat Yoosawat