มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ทั่วไป (General Science) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312118025  นางสาวกัลย์สุดา สีวงษา  Miss Kansuda Seewongsa  
26312118026  นางสาวกิ่งกาญจน์ ไหมม่วง  Miss Kingkan Maimoung  
36312118028  นางสาวเจนจิรา จันทโรทัย  Miss Chenchira Chantharothai  
46312118029  นางสาวทิพย์สุดา เงาะสงคราม  Miss Thipsuda Ngaosongkram  
56312118030  นางสาวธิญารัตน์ รัศมีพันธ์  Miss Thiyarat Ratsameephan  
66312118031  นางสาวธิดารัตน์ โตโคกสูง  Miss Tidarat Tokoksung  
76312118032  นางสาวธิติมา ขวัญเงิน  Miss Thitima Khwanngan  
86312118033  นางสาวธิติยา พรมทอง  Miss Thitiya Phomthong  
96312118034  นางสาวนภัสกาญจน์ พรมนิล  Miss Naphatsakarn Phomnil  
106312118035  นางสาวเนตรนภา หิมโสภา  Miss Netnapha Himsopha  
116312118036  นางสาวปองรัก อินแผลง  Miss Pongrak Ainpaeng  
126312118037  นางสาวพัณณ์ชิตา กะโห้  Miss Panchita Kaho  
136312118038  นางสาวภัทราพร กันปาน  Miss Pattraporn Kanpan  
146312118039  นางสาวรินรดา สีชัยยา  Miss Rinrada Srichaiya  
156312118040  นางสาวรุ่งฤดี พึ่งพัก  Miss Rungruedee Puengpak  
166312118041  นางสาวศรินทิพย์ ศรีอ่อน  Miss Sarintip Srion  
176312118042  นางสาวสุนิษา อยู่ศรี  Miss Sunisa Yusri  
186312118043  นางสาวเสาวลักษณ์ พรหมเมธ  Miss Saowalak Phrommet  
196312118044  นางสาวอรณิช สุทธิ  Miss Oranit Sutthi  
206312118045  นายธิติพงศ์ ดำสะดี  Mr. Thitipong Damsadee  
216312118046  นายนเรศ ม่วงน้อยเจริญ  Mr. Naret Muangnoicharoen  
226312118047  นายภาสกร ศรีผ่อง  Mr. Phasakorn Sreepong