มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312111002  นางสาวจิรภิญญา เขียนโพธิ์  Miss Jiraphinya Khianpho  
26312111003  นางสาวจิรัชญา เส็งเตี้ยม  Miss Chiratchaya Sengtiam  
36312111004  นางสาวชวิศา เขียวดี  Miss Chawisa Kheawdee  
46312111005  นางสาวชุติมา เหม็นแดง  Miss Chutima Mendaeng  
56312111006  นางสาวธีราพร เจนพณิชพงศ์  Miss Treeraporn Chenphanitchaphong  
66312111008  นางสาวรัตนาภรณ์ เฟื่องปรางค์  Miss Ratanaporn Faeungprang  
76312111010  นางสาววรรณา ขวดเขียว  Miss Wanna Khuadkiao  
86312111011  นางสาววรรณิดา อ้นนาค  Miss Wannida Onnak  
96312111012  นางสาววรานุช อุ่นคำ  Miss Waranut Aunkham  
106312111013  นางสาวสรวีย์ แก้วสังข์  Miss Sorrawee Kaewsang  
116312111014  นางสาวสุพรรณิการ์ มีรอด  Miss Suphannika Meerot  
126312111015  นายกฤตเมธ สร้อยสวาท  Mr. Kittamet Soisawat  
136312111017  นายก้องภพ ยอดโค้น  Mr. Kongphop Yodkon  
146312111018  นายฉัตรพงศ์ สิงห์มณี  Mr. Chatphong Singmanee  
156312111019  นายชินภัทร คุ้มม่วง  Mr. Chinnaphat Khummuang  
166312111020  นายณัฐพงศ์ แก้วคงดี  Mr. Nuttapong Kaewkongdee  
176312111021  นายณัฐวุฒิ ผ่องนาค  Mr. Natthawut Phongnak  
186312111022  นายณัฐวุฒิ สำเรียง  Mr. Natthawut Sam-Riang  
196312111023  นายธนากร พิมเสน  Mr. Tanakorn Pimsan  
206312111024  นายธนายุต เหล็กทอง  Mr. Tanayud Lekthong  
216312111025  นายธัญเทพ อุดแร่  Mr. Tanyataep Audrae  
226312111026  นายนนทวัฒน์ อุดอินทร์  Mr. Nonthawat Ud-In  
236312111027  นายนรินทร มีบุญ  Mr. Narinthorn Meeboon  
246312111030  นายเมธังกูล เตโชฬาร  Mr. Methangkun Tethoran  
256312111031  นายรัชพล จันทะวงศ์  Mr. Latchapol Jantawong  
266312111032  นายวชิรพงษ์ จิตตุนัง  Mr. Wachirapong Jittunang  
276312111033  นายวสิษฐ์พล สืบเหล่ารบ  Mr. Wasitphon Sueplaorob  
286312111034  นายวัชรพงษ์ เสือจงภู  Mr. Watcharapong Sueajongpoo  
296312111035  นายสุริยธนาวงศ์ ไชโย  Mr. Suriyathanawong Chaiyo  
306312111036  นายสุริยา จิตรเจริญ  Mr. Suriya Jitjaruen