มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) พลศึกษา (Physical Education) กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312111038  นางสาวจิราภรณ์ หอมประเสริฐ  Miss Jiraporn Homprasert  
26312111039  นางสาวชิดชนก จันทะคุณ  Miss Chidchanok Janthakhun  
36312111040  นางสาวนิธิพร จันทร์พรหมมา  Miss Nitiporn Janpromma  
46312111041  นางสาวบุปผมาส วระบุตร  Miss Bupphamat Warabut  
56312111042  นางสาวปนัดดา ช่วงโสด  Miss Panadda Chaungsod  
66312111043  นางสาวปวีณา สมบัติพาณิชกุล  Miss Paweena Sombatpanitchakun  
76312111044  นางสาวปัณณธร ไพรสน  Miss Pannaton Phaison  
86312111045  นางสาวพัชราภรณ์ ธรรมสอน  Miss Pacharaporn Thamson  
96312111046  นางสาวภาวิณี โพธิ์แก้ว  Miss Pawinee Phokaeo  
106312111047  นางสาวมนัสศิตา เขตสถาน  Miss Manussita Khetsatan  
116312111048  นางสาวรมย์นลิน ครุธน้อย  Miss Rhomnalin Krutnoy  
126312111049  นางสาวรุ่งระวี กางกั้น  Miss Rongrawee Kangkan  
136312111051  นางสาวอรุณี ทุมชะ  Miss Arunee Thumcha  
146312111052  นายกวินภพ กระสัง  Mr. Kawinphop Krasang  
156312111053  นายก้องบัณฑิต พรมรัตน์  Mr. Kongbundit Promrat  
166312111054  นายกังวาน ทองทับ  Mr. Kangwan Thongthab  
176312111055  นายกันตพัฒน์ ปะละสี  Mr. Gantapat Palasee  
186312111056  นายกิติศักดิ์ หนูนาค  Mr. Kitisak Hnoonak  
196312111058  นายณัฐนัย ปัสสา  Mr. Natthanai Passa  
206312111059  นายธีรวีร์ มีสง่า  Mr. Theerawee Meesa-nga  
216312111060  นายนิพนธ์ เรืองสวัสดิ์  Mr. Niphon Ruangsawat  
226312111061  นายปนบพร สีสองเมือง  Mr. Panobphon Sisongmueang  
236312111062  นายพีรพัฒน์ จันทร์บาง  Mr. Pheeraphat Chanbang  
246312111063  นายมงคล ยงทอง  Mr. Mongkhon Yongthong  
256312111064  นายรชต คูตระกูล  Mr. Ratchata Kutrakul  
266312111065  นายวรภัทร สุขม่วง  Mr. Woraphat Sukmuang  
276312111066  นายวายุเทพ โคจรานนท์  Mr. Wayuthep Kocharanon  
286312111068  นายอภิเชษฐ์ อินสกุล  Mr. Apichet Insakul  
296312111069  นายอภิสิทธิ์ บุญใหญ่  Mr. Aphisit Boonyai  
306312111070  นายอิสยาห์ วันศรี  Mr. Aissaya Wansri  
316312111071  นายอุเทน แก้วประดับ  Mr. Authen Kaeopradap