มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) การศึกษาพิเศษ (Special Education) กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312105001  นางสาวชลญา กองเงินนอก  Miss Chonlaya Kongngoennok  
26312105002  นางสาวพรรณิภา เมืองมล  Miss Phannipha Mueangmol  
36312105003  นางสาวพิมพ์วิภา เพชรเหล็ก  Miss Pimwipa Petlek  
46312105004  นางสาวยลรดา เอี่ยมรัศมี  Miss Yonrada Aeamrassamee  
56312105005  นางสาววิภาดา ขันติมิตร  Miss Wiphada Khantimit  
66312105006  นางสาวศิริพร ครีมทอง  Miss Siriporn Kremthong  
76312105007  นางสาวสิรินาถ นูมะหันต์  Miss Sirinat Numahan  
86312105008  นางสาวสุกัญญา ใจจันทร์  Miss Sukanya Jaijan  
96312105009  นางสาวสุธีรา ปุ่มเพชร  Miss Suteera Pumphet  
106312105010  นางสาวสุภาภรณ์ แก้วเข็ม  Miss Suphaporn Kaewkhem  
116312105011  นายทวีศักดิ์ แซ่ว่าง  Mr. Thaweesak Saewang