มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) ควบเคมี กลุ่ม (Sec) 1
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312271001  นางสาวจุฑามาศ มนต์เดช  Miss Jutamat Mondech  
26312271002  นางสาวทัศนียา ปัญญาวิจารณกุล  Miss Tatsaneya Panyawijaranakul  
36312271003  นางสาวนริศรา เผือกพัด  Miss Naritsara Phueakphat  
46312271004  นางสาวสุภัสชา พงศ์อัครชัย  Miss Supatcha Pongoakkrachai  
56312271005  นายภัตรพีพร พาคำป้อง  Mr. Phatraphiphon Phakhampong  
66312271078  นางสาวทินศิริ ผัดแสน  Miss Thinsiri Phadsaen