มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) ควบชีววิทยา กลุ่ม (Sec) 2
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312271006  นางสาวเกตุนิภา แสงปัญญา  Miss Ketnipha Saengpanya  
26312271007  นางสาวณัฏฐณิชา ทับทิม  Miss Nattanicha Tabtim  
36312271008  นางสาวนิรมล น้ำน้อย  Miss Niramon Namnoi  
46312271009  นางสาวบุญสิตา โลมพันธ์  Miss Boonsita Lompan  
56312271010  นางสาวพัชฎาภรณ์ โสพรม  Miss Patchadaporn Soprom  
66312271011  นางสาวภัณฑิรา บุญธรรม  Miss Puntira Boontam  
76312271012  นางสาววรนันท์ สว่างโลก  Miss Woranan Sawanglok  
86312271013  นางสาววิภาวี อุปทอง  Miss Wipawee Aupthong  
96312271014  นางสาวสุชาดา ฆ้องกำจัด  Miss Suchada Khongkamchat  
106312271015  นายกรวิชญ์ ปานสุด  Mr. Korawit Pansud  
116312271016  นายกฤษฎา คงอิ่ม  Mr. Kritsada Khongaim  
126312271017  นายขจร มีชาวนา  Mr. Khachon Meechaona