มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (Pibulsongkram Rajabhat University)
รายชื่อนักศึกษา (Student Name)
สาขาวิชา (Major) วิทยาศาสตร์ศึกษา (Science Education) ควบจุลชีววิทยา กลุ่ม (Sec) 3
ระดับปริญญา (Degree) ครุศาสตรบัณฑิต (Bachelor of Education) เข้าศึกษาปี (Date Admitted) 2563
ชื่อผู้สอน (Lecturer Name)............................................................................................................................................
No. Student No. ชื่อ - นามสกุล Full Name
16312271018  นางสาวกนกวรรณ เย็นฉ่ำ  Miss Kanokwan Yencham  
26312271019  นางสาวญาณินท์ นาโตนด  Miss Yanin Natanod  
36312271020  นางสาวนรินทร์ทิพย์ เชื้อวงศ์  Miss Narinthip Chouewong  
46312271021  นางสาวรุ่งฤดี ประสิทธิ์  Miss Rungruedi Prasit  
56312271022  นางสาวศิริวรรณ อินทร์อยู่  Miss Siriwan Lnyou  
66312271023  นายพีรวัส สอนทุ่ง  Mr. Phirawat Sonthung